Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)243100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)010,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,341,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,76,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,97,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,510,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,41,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,49,2
Indeks staranja102118
Indeks staranja za moške7590
Indeks staranja za ženske130147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6270
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4255
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,28,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,95,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)61,742,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,161,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
300408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7955
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
12877
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4251
Komunalni odpadki (kg/preb)
249419