Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)59100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,910,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,741,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,56,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,77,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,810,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,41,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,59,2
Indeks staranja111118
Indeks staranja za moške8290
Indeks staranja za ženske146147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7270
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5655
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)58
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)73100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)77100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,28,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,65,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-27,542,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,161,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
367408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6555
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5051
Komunalni odpadki (kg/preb)
257419