Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)302100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,810,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,941,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,06,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,87,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,61,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,29,2
Indeks staranja134118
Indeks staranja za moške9590
Indeks staranja za ženske175147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8070
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5655
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)88
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,98,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,15,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-1,842,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,461,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
394408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4951
Komunalni odpadki (kg/preb)
648419