Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)76100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,810,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,341,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,16,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,87,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,110,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,41,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,49,2
Indeks staranja97118
Indeks staranja za moške8290
Indeks staranja za ženske113147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7170
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6055
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)108
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,18,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,35,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)28,142,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,061,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
391408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7055
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8977
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6751
Komunalni odpadki (kg/preb)
404419