Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)42100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,610,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,541,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,26,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,87,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,410,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,81,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,89,2
Indeks staranja144118
Indeks staranja za moške9690
Indeks staranja za ženske198147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7670
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4755
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)78
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,98,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,05,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,342,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,061,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
470408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5655
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4851
Komunalni odpadki (kg/preb)
295419