Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)79100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,210,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)37,441,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
3,36,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,07,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,210,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,01,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,29,2
Indeks staranja67118
Indeks staranja za moške5490
Indeks staranja za ženske79147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)5570
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5955
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)58
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)97100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)101100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
3,88,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
2,95,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,842,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,661,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
342408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7255
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8477
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5351
Komunalni odpadki (kg/preb)
352419