Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)58100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,641,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
4,46,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,67,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,710,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,91,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,59,2
Indeks staranja82118
Indeks staranja za moške6390
Indeks staranja za ženske101147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7270
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6555
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)98
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)91100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
4,78,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,15,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)15,242,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,261,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
386408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5455
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7877
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5351
Komunalni odpadki (kg/preb)
226419