Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)9100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,510,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,741,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
6,06,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,57,8
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510,8
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,61,7
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,99,2
Indeks staranja178118
Indeks staranja za moške14690
Indeks staranja za ženske207147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6370
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5955
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)68
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,88,1
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,05,6
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)119,842,3
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,761,9
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
663408
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5855
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7377
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4851
Komunalni odpadki (kg/preb)
661419