Občina Maribor

Mestna občina Maribor sodi med večje slovenske občine po številu prebivalcev. Naselje Maribor leži ob reki Dravi in je središče občine ter upravno, gospodarsko in kulturno središče širše, podravske regije.

Maribor

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo

Občina Maribor je del podravske statistične regije. Meri 148 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 40. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 113.100 prebivalcev (približno 54.700 moških in 58.400 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 2. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 767 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -1,7 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 6,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 4,4 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 43,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 171 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - tako kot v večini slovenskih občin - med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika enaka.

V občini je delovalo 42 vrtcev, obiskovalo pa jih je 3522 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 73 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 7.400 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 4.200 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,3 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 4 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 3 %.

Vsak 17. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (3.713 EUR na prebivalca) je bila višja od slovenskega povprečja (3.165 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 461 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 42 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 68 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (47 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

 

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 73.100 prihodov in 160.100 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 2,6 % vseh prihodov in 1,9 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 578 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 159 kg več kot v celotni Sloveniji.

 

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)767100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,441,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,36,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,67,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km214820.273
Število prebivalcev113.1132.032.362
Število zaposlenih oseb63.822789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)871,09899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.925.68095.786.283