Občina Bloke

Občina obsega gozdnato Bloško planoto, ki leži na skrajnem robu Notranjske med Cerkniškim poljem ter Loško in Ribniško dolino. V severnem delu je dolomitna, v južnem pa kraško apnenčasta. Sedež občine je v Novi vasi.

Bloke

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedija.org, 28. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Bloke je del notranjsko-kraške statistične regije. Meri 75 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 90. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 1.500 prebivalcev (približno 800 moških in 700 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 190. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 21 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -3,7 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 26,9. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 23,1 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 43,3 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 164 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - tako kot v večini slovenskih občin - med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 35 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 51 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 140 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 90 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 70 študentov in 13 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 73 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 4,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 9 %.

Vsak 67. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (2.150 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (3.165 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 498 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 62 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 80 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 798 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 379 kg več kot v celotni Sloveniji.


Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)23,110,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,341,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)4,26,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,07,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km27520.273
Število prebivalcev1.5772.032.362
Število zaposlenih oseb557789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)817,01899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)32.45595.786.283