Občina Koper

Občina je ena izmed enajstih mestnih občin v Sloveniji. Je dvojezična, saj v njej živijo pripadniki italijanske manjšine. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa (Luka Koper) in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu.

Koper

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 28. 6. 2010), avtor J. Jeraša

Občina Koper je del obalno-kraške statistične regije. Meri 311 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 7. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 51.300 prebivalcev (približno 25.400 moških in 25.900 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 4. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 165 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,0 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 24,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 26,6 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 42,3 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 136 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - tako kot v večini slovenskih občin - med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika enaka.

V občini je delovalo 22 vrtcev, obiskovalo pa jih je 1.755 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 79 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 3.500 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 2.000 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 62 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je enako slovenskemu povprečju. Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 5,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 5 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 5 % .

Vsak 31. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (5.400 EUR na prebivalca) je bila višja od slovenskega povprečja (3.165 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 436 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 61 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 77 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (58 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 7 let.

 

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 82.800 prihodov in 333.800 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 3,0 % vseh prihodov in 4,0 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 463 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 44 kg več kot v celotni Sloveniji.

 

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)165100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)26,610,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,341,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)5,46,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,47,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km231120.273
Število prebivalcev51.3542.032.362
Število zaposlenih oseb22.082789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)941,87899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)3.868.73595.786.283