Občina Kobilje

Občina Kobilje se razprostira vzdolž Kobiljanskega potoka v objemu mogočnih gozdov in skrbno obdelanih vinogradov. Na prekmurski ravnici, katere del je občina, stojijo številne stare panonske hiše.

Kobilje

Vir: Občina Kobilje (http://www.kobilje.si, 23. 6. 2010), arhiv Občine Kobilje

Občina Kobilje je del pomurske statistične regije. Meri 20 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 197. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 600 prebivalcev (približno 300 moških in 300 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 207. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 31 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -1,6 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 8,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 6,5 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 42,8 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 132 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - tako kot v večini slovenskih občin - med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 19 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 83 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 50 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 30 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 2 diplomanta; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 53 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 11 %.

Vsak 13. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

V obravnavanem letu je bilo v občini 487 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 51 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 84 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (43 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 252 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 167 kg manj kot v celotni Sloveniji.


Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)31100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,510,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,841,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,46,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,47,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km22020.273
Število prebivalcev6122.032.362
Število zaposlenih oseb52789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)804,59899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.21695.786.283