Občina Gorje

Občina je najmlajša med gorenjskimi občinami, katere večji del leži na območju Triglavskega narodnega parka. Gorjanske vasi so zadnje večje vasi pod Triglavom. Najpomembnejši znamenitosti občine sta Pokljuška soteska in soteska Vintgar.

Gorje

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Bobo

Občina Gorje je del gorenjske statistične regije. Meri 116 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 55. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 2.900 prebivalcev (približno 1.400 moških in 1.500 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 155. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 25 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 5,6 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 16,0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 21,6 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 40,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 110 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - tako kot v večini slovenskih občin - med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 108 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 71 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 260 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 130 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 59 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 2,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 13 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10 %.

Vsak 82. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (98 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (3.165 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 409 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 67 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 80 m2.

Vsak četrti prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (24 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 7 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 418 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 1 kg manj kot v celotni Sloveniji.


Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)25100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)21,610,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,941,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)2,96,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,07,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km211620.273
Število prebivalcev2.9042.032.362
Število zaposlenih oseb292789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)805,45899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)18.57695.786.283