Občina Gorenja vas - Poljane

Občina leži v osrednjem delu Poljanske doline. Hribovski zaselki in samotne kmetije ponekod segajo tudi nad 1000 m visoko. Gospodarstvo sloni na predelovalni industriji.

Gorenja vas - Poljane

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 29. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Gorenja vas - Poljane je del gorenjske statistične regije. Meri 153 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 38. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 7.200 prebivalcev (približno 3.600 moških in 3.600 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 71. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 47 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 10,8 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -1,0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 9,8 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 36,8 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših - kar je značilnost le redkih slovenskih občin - večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 68 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - kar je značilnost le redkih slovenskih občin - med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika enaka.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 310 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 64 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 950 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 390 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 70 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 65 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 2,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 9 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 6 %.

Vsak 106. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (706 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (3.165 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 373 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 68 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 85 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 162 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 257 kg manj kot v celotni Sloveniji.


Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)47100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,810,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)36,841,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)2,46,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,77,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km215320.273
Število prebivalcev7.1472.032.362
Število zaposlenih oseb981789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)847,89899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)70.73495.786.283