Občina Beltinci

Občino Beltinci naravnogeografsko zaznamujejo reka Mura, celinsko podnebje, obširne ravnine ter rodovitna prst. Naravne danosti spodbujajo razvoj kmetijstva, najpomembnejše dejavnosti v občini.

Beltinci

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 28. 6. 2010), CC Lacen

Občina Beltinci je del pomurske statistične regije. Meri 62 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 110. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 8.300 prebivalcev (približno 4.100 moških in 4.200 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 62. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 134 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,1 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -4,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -4,4 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 40,7 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 105 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - tako kot v večini slovenskih občin - med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 6 vrtcev, obiskovalo pa jih je 248 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 71 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 680 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 390 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,5 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 23 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 20 %.

Vsak 18. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (2.128 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (3.165 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 346 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 72 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 96 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (46 avtomobilov na 100
prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 193 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 226 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)134100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,741,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,56,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,77,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km26220.273
Število prebivalcev8.3372.032.362
Število zaposlenih oseb1.406789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)724,17899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)131.22195.786.283