Občina Črna na Koroškem

Občina leži v Zgornji Mežiški dolini. Pri njenem razvoju sta imela pomembni vlogi fužinarstvo in železarstvo. Dolgo tradicijo imajo v občini tudi zimski športi. Črna na Koroškem pa je seveda prepoznavna tudi po legendi o Kralju Matjažu.

Črna na Koroškem

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 21. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Črna na Koroškem je del koroške statistične regije. Meri 156 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 35. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 3.600 prebivalcev (približno 1.800 moških in 1.800 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 137. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 23 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,8 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -8,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -7,3 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 42,3 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 137 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - tako kot v večini slovenskih občin - med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 65 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 51 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 270 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 160 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 56 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 7,8 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 1 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa približno enaka letnemu povprečju mesečnih plač v Sloveniji.

Vsak 22. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (1.215 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (3.165 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 410 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 39 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 68 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (44 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 316 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 103 kg manj kot v celotni Sloveniji.


Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)23100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,310,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,341,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)7,86,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,67,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km215620.273
Število prebivalcev3.6342.032.362
Število zaposlenih oseb630789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)903,74899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)62.07695.786.283