Občina Zreče

Občina Zreče je del Pohorja in je v osrednjem delu močno razčlenjena, polna grap in osojnih pobočij. Zaradi urejenih toplic (terme Zreče) in turističnih zmogljivosti na Rogli se občina uveljavlja kot pomembno turistično območje.

Zreče

Vir: Wikipedija (http://en.wikipedia.org, 29. 6. 2010), CC Yerpo

Občina Zreče je del savinjske statistične regije. Meri 67 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 104. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 6.500 prebivalcev (približno 3.300 moških in 3.200 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 79. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 97 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 4,0 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 10,3. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 14,3 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 38,8 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših - kar je značilnost le redkih slovenskih občin - večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 78 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - kar je značilnost le redkih slovenskih občin - med ženskami manj takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika enaka.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 227 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 64 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 630 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 290 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 64 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 6,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je enako povprečju v državi. Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 14 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 10 %.

Vsak 31. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (3.805 EUR na prebivalca) je bila višja od slovenskega povprečja (3.165 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 389 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 57 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 77 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

 

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 61.200 prihodov in 239.500 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 2,2 % vseh prihodov in 2,9 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 558 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 139 kg več kot v celotni Sloveniji.

 

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)97100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,310,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,841,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)6,76,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,97,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km26720.273
Število prebivalcev6.4922.032.362
Število zaposlenih oseb4.180789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)807,28899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)333.11195.786.283