Občina Veržej

Občina Veržej leži na Murskem polju, na desnem bregu reke Mure, in je ena manjših slovenskih občin, tako po površini kot tudi po številu prebivalcev. Občina se ponaša z Mlinom na Muri, učno gozdno potjo ter obsežno društveno dejavnostjo.

Veržej

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Damjan Renko

Občina Veržej je del pomurske statistične regije. Meri 12 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 206. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 1.400 prebivalcev (približno 700 moških in 700 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 201. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 109 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -6,1 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 13,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 7,6 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 42,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 111 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - tako kot v večini slovenskih občin - med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 54 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 88 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 160 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 60 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 8,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 11 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 %.

Vsak 22. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (237 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (3.165 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 372 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 69 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 92 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (49 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

 

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 25.000 prihodov in 97.100 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 0,9 % vseh prihodov in 1,2 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 459 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 40 kg več kot v celotni Sloveniji.

 

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)109100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,610,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,141,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)8,46,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,27,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km21220.273
Število prebivalcev1.3082.032.362
Število zaposlenih oseb225789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)825,41899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)15.88995.786.283