Občina Šalovci

Občina Šalovci leži v najbolj severovzhodnem delu Slovenije. Po občini Šalovci poteka vinsko-turistična cesta, ob kateri ležijo vinogradi. Tukaj je tudi edino rastišče dišečega volčina v Sloveniji.

Šalovci

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), avtor Doncsecz

Občina Šalovci je del pomurske statistične regije. Meri 58 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 121. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 1.600 prebivalcev (približno 800 moških in 800 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 189. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 28 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -13,5 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -3,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -17,2 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 45,6 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 197 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - tako kot v večini slovenskih občin - med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 13 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 40 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 100 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 60 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in en diplomant; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 14,8 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 3 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa približno enaka letnemu povprečju mesečnih plač v Sloveniji.

Vsak 11. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (33 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (3.165 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 494 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 45 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 76 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (42 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 157 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 262 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)28100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-17,210,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,641,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)14,86,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,27,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km25820.273
Število prebivalcev1.6022.032.362
Število zaposlenih oseb78789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)900,89899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.57395.786.283