Občina Sežana

Občina Sežana meji na Italijo, to pa ji poleg kraškega značaja površja daje dobre možnosti za razvoj, predvsem turizma. Kobilarna Lipica, kraška jama Vilenica, osmice, turizem na kmetijah ter kraški pršut in teran so njeni razpoznavni znaki.

Sežana

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Lenarčič

Občina Sežana je del obalno-kraške statistične regije. Meri 217 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 25. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 12.700 prebivalcev (približno 6.400 moških in 6.300 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 42. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 58 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,3 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 26,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 27,1 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 43,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 147 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - tako kot v večini slovenskih občin - med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika enaka.

V občini je delovalo 6 vrtcev, obiskovalo pa jih je 335 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 68 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 880 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 440 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 66 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 3,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 4 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 2 %.

Vsak 41. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (2.961 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (3.165 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 421 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 72 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 85 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (60 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

 

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 37.900 prihodov in 65.100 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 1,4 % vseh prihodov in 0,8 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 478 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 59 kg več kot v celotni Sloveniji.

 

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)58100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)27,110,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,141,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)3,46,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,97,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km221720.273
Število prebivalcev12.6822.032.362
Število zaposlenih oseb5.391789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)878,94899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)632.70295.786.283