Občina Rogaška Slatina

Območje Občine Rogaška Slatina po geografski legi razvrščamo v vzhodni del Zgornjega Sotelskega. Vrelci rogaške so bili znani že v antičnih časih in se danes izkoriščajo v zdraviliške in turistične namene.

Rogaška Slatina

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Matej Vranič

Občina Rogaška Slatina je del savinjske statistične regije. Meri 72 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 100. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 11.100 prebivalcev (približno 5.600 moških in 5.500 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 49. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 155 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 2,1 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 11,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 13,2 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 39,8 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših - kar je značilnost le redkih slovenskih občin - večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 93 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - tako kot v večini slovenskih občin - med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 400 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 74 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 930 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 510 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 63 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 26 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 23 %.

Vsak 26. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (1.347 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (3.165 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 383 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 56 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 76 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (49 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

 

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 50.900 prihodov in 276.400 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 1,8 % vseh prihodov in 3,3 % vseh prenočitev turistov v državi.

 

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 428 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 9 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)155100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,210,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,841,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,26,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,27,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km27220.273
Število prebivalcev11.0932.032.362
Število zaposlenih oseb4.227789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)694,78899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)236.63095.786.283