Občina Poljčane

Poljčane ležijo v severovzhodni Sloveniji, med Bočem na severu in Dravinjskimi goricami na jugu. Med naravnimi znamenitostmi občine velja omeniti Boč, ki se z 979 metri n.v. strmo dviga nad Poljčanami. Nanj vodi več pešpoti.

Poljčane

Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 28. 6. 2010), avtor Albert Kolar

Občina Poljčane je del podravske statistične regije. Meri 38 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 152. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 4.500 prebivalcev (približno 2.100 moških in 2.400 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 110. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 121 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -4,9 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 5,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 0,7 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 43,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 154 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - tako kot v večini slovenskih občin - med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 115 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 77 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 360 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 180 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 59 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 7,8 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 24 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 21 %.

Vsak 18. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (802 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (3.165 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 393 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 48 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 72 m2.

Vsak peti prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (20 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 7 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 283 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 136 kg manj kot v celotni Sloveniji.


Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)121100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,710,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,441,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)7,86,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,07,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km23820.273
Število prebivalcev4.5252.032.362
Število zaposlenih oseb884789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)714,44899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)60.28095.786.283