Občina Podčetrtek

Obmejna občina s Hrvaško je izrazito turistična. Nosilec glavne turistične ponudbe so Terme Olimia, poleg njih so pomembni še samostan in lekarna Olimje ter vinogradniška in kletarska ponudba vinorodnega območja.

Podčetrtek

Vir: Gradovi.net (http://www.gradovi.net, 21. 6. 2010), avtor Gorazd Žagar

Občina Podčetrtek je del savinjske statistične regije. Meri 61 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 113. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 3.200 prebivalcev (približno 1.600 moških in 1.600 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 145. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 54 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,6 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 1,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 2,4 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 40,9 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 105 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - tako kot v večini slovenskih občin - med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 121 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 76 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 280 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 150 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 6 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 62 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je enako slovenskemu povprečju. Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 8,8 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 18 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 15 %.

Vsak 21. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (3.837 EUR na prebivalca) je bila višja od slovenskega povprečja (3.165 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 471 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 54 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 75 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

 

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 89.400 prihodov in 353.700 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 3,2 % vseh prihodov in 4,2 % vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 353 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 66 kg manj kot v celotni Sloveniji.

 

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)54100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,410,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,941,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)8,86,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,77,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km26120.273
Število prebivalcev3.2762.032.362
Število zaposlenih oseb647789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)761,27899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)71.49495.786.283