Občina Osilnica

Osilnica je po številu prebivalcev druga najmanjša slovenska občina. Nahaja se v Osilniški dolini, ki jo je oblikovala reka Kolpa. V slikoviti dolini so skriti kulturne znamenitosti, privlačno naravno okolje in čista reka Kolpa.

Osilnica

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Osilnica je del statistične regije jugovzhodna Slovenija. Meri 36 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 159. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 400 prebivalcev (približno 200 moških in 200 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 209. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 11 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je -7,5 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 5,0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -2,5 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 49,3 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 339 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - tako kot v večini slovenskih občin - med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika enaka.

V občini ni bilo vrtcev. Prav tako otroci v občini, ki so bili stari 1-5 let, niso bili vključeni v vrtec. V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo manj kot 5 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 10 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 20 študentov in nobenega diplomanta; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 60 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 6,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 42 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 36 %.

Vsak 24. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

V obravnavanem letu je bilo v občini 554 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 51 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 72 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (40 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 107 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 312 kg manj kot v celotni Sloveniji.


Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)11100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,510,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)49,341,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)6,16,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,27,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km23620.273
Število prebivalcev4042.032.362
Število zaposlenih oseb76789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)575,88899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)2.41495.786.283