Občina Nova Gorica

Občina se nahaja na zahodu Slovenije in meji na Italijo. Ima mestni status, prebivalstveno sodi med večje slovenske občine. Naselje Nova Gorica je gospodarsko, kulturno in upravno središče občine in širše regije.

Nova Gorica

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Johan Jaritz

Občina Nova Gorica je del goriške statistične regije. Meri 280 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 10. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 31.900 prebivalcev (približno 15.700 moških in 16.200 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 9. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 114 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,6 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 7,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 8,3 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 43,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 145 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - tako kot v večini slovenskih občin - med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika enaka.

V občini je delovalo 14 vrtcev, obiskovalo pa jih je 985 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 68 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 2.400 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 1.300 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 66 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (62 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 4,0 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kot v večini slovenskih občin - več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 9 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 % .

Vsak 54. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (1.817 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (3.165 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 414 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 66 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 80 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (65 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V turističnih nastanitvenih objektih v občini je bilo zabeleženih približno 66.600 prihodov in 117.200 prenočitev turistov. To je pomenilo približno 2,4% vseh prihodov in 1,4% vseh prenočitev turistov v državi.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 608 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 189 kg več kot v celotni Sloveniji.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)114100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,310,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,141,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)4,06,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)8,37,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km228020.273
Število prebivalcev31.9112.032.362
Število zaposlenih oseb15.365789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)971,55899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.366.62695.786.283