Občina Naklo

Občina Naklo leži na Kranjski ravnini, sredi Nakelske doline, med dvema najstarejšima terasama Save in Tržiške Bistrice. Občina izkorišča ugodno prometno lego ter pospešuje razvoj kmetijstva, malega gospodarstva in turizma.

Naklo

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Mirko Kunšič

Občina Naklo je del gorenjske statistične regije. Meri 28 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 185. mesto.

Statistični podatki za leto 2008 kažejo o tej občini tako sliko:

Konec leta 2008 je imela občina približno 5.200 prebivalcev (približno 2.600 moških in 2.600 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 99. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 182 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (100 prebivalcev na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 7,6 (v Sloveniji 1,7). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 3,1. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 10,7 (v Sloveniji 10,9).

Povprečna starost občanov je bila 39,5 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,3 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših - kar je značilnost le redkih slovenskih občin - večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0-14 let, je prebivalo 88 oseb, starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo - tako kot v večini slovenskih občin - med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 157 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1-5 let, jih je bilo 62 % vključenih v vrtec, kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (70 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2008/09 izobraževalo približno 580 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 260 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 10 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 55 študentov in 8 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let-64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 62 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je enako slovenskemu povprečju. Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 4,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (6,7 %). Med brezposelnimi je bilo tu - kar velja le za redke občine - enako žensk in moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 1 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 1 %.

Vsak 90. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 28. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (1.975 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (3.165 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 342 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 75 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 96 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (57 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 7 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 429 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 10 kg več kot v celotni Sloveniji.


Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2008 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)182100
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,710,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,541,3
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)4,16,7
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)7,47,8
Podatki za leto 2008 Občina Slovenija
Površina km22820.273
Število prebivalcev5.1642.032.362
Število zaposlenih oseb2.395789.863
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)893,53899,80
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.132.42295.786.283