_ENG

Stanovanja v Sloveniji

Podatki o vseh stanovanjih na območju Slovenije (naseljenih, nenaseljenih, za občasno uporabo) so zajeti v sklopu bilance stanovanjskega sklada. Ti prikazujejo velikost, leto izgradnje ter kakovost in opremljenost stanovanj po posameznih letih. Podatki o stanovanjskem skladu, ki jih objavlja Statistični urad RS, so kombinacija podatkov o stanovanjih, zbranih s Popisom prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2002, ter podatkov, ki se zberejo z rednimi statističnimi raziskovanji. Število na novo pridobljenih stanovanj je vsako leto ocenjeno na podlagi podatkov, zbranih s pomočjo vprašalnikov o dovoljenju za gradnjo stavb; na podlagi podatkov, pridobljenih z vprašalniki za rušitev ali spremembo namembnosti stanovanja pa so iz stanovanjskega sklada izločeni porušeni objekti ter stanovanja, ki so se prenehala uporabljati v stanovanjske namene. V bilanco stanovanjskega sklada so praviloma šteta samo dokončana stanovanja, v katerih so bila opravljena vsa gradbena, inštalacijska in obrtniška dela.   

Uravnotežena stanovanjska oskrba prebivalcev Slovenije je eden pomembnejših ciljev tako države kot lokalnih skupnosti. Podatki stanovanjskega sklada v Sloveniji predstavljajo za namen uresničevanja in spremljanja nacionalne in lokalnih stanovanjskih politik pomemben vir podatkov, hkrati pa so tudi osnova za različne ekonomsko-sociološke analize.