Skip Navigation LinksKLASIUS > KLASIUS-SRV
Klasius

KLASIUS-SRV

 

KLASIUS-SRV je klasifikacija s katero razvrščamo aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja v klasifikacijske skupine oz. kategorije glede na segment, raven oz. podraven ter vrsto, in sicer:

 • z razvrščanjem glede na segment jih razvrščamo glede na  podobnost splošnih organizacijskih, institucionalnih in drugih značilnosti, ki so tipične za posamezni del sistema vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
 • z razvrščanjem glede na raven jih razvrščamo glede na podobnost zahtevnosti vsebine aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja. Ravni predstavljajo glavne korake pri napredovanju od manj zapletenih k bolj zapletenim učnim izkušnjam in zmožnostim. Ravni so opredeljene z PDF opisniki ravni (z znanjem, spretnostmi, zmožnostmi, ki so tipične za posamezno raven), oz. s splošnimi posrednimi merili za opredeljevanje ravni (s tipičnimi vstopnimi pogoji, trajanjem programa ipd.). Ravni omogočajo enotno evidentiranje, analiziranje in izkazovanje podatkov o izobrazbeni oz. o kvalifikacijski strukturi prebivalstva oz. o izidih, doseženih v različnih časovnih in zakonskih okvirih.
 • z razvrščanjem glede na vrsto jih razvrščamo glede na podobnost značilnosti, ki so tipične za aktivnosti in izide izobraževanja in usposabljanja določenega segmenta in ravni. To razvrstitev opravimo s pomočjo dodatnih meril, kot je na primer naravnanost (splošnejše in bolj teoretično ali bolj poklicno in strokovno naravnano izobraževanje/izobrazba ipd.).    

KLASIUS-SRV upošteva koncept mednarodne standardne klasifikacije ISCED (ISCED 1997, ISCED 2011) vendar ni neposredno primerljiv z ISCED. Za zagotavljanje mednarodno primerljivega in zavezujočega statističnega sporočanja podatkov je bil pripravljen pretvornik med KLASIUS-SRV in ISCED 1997 ter med KLASIUS-SRV in ISCED 2011 ("isced mapping"). Za potrebe statističnih raziskovanj je bil pripravljen in se uporablja tudi tehnično prilagojen KLASIUS-SRV oz. diseminacijska izvedenka KLASIUS-SRV.


Struktura KLASIUS-SRV

Tabela: Shema strukture KLASIUS-SRV

Klasifikacijska raven

Ime klasifikacijske ravni

Vzorec klasifikacijske  ravni (kode)

Spremenljivke

Prva

Široka skupina  vrst

1

Segment

Druga

Ožja skupina vrst

12

Raven

Tretja

Ožja podskupina vrst

123

Podraven

Četrta

Podrobna skupina vrst

12344

Vrsta

 

KLASIUS-SRV sestavljajo hierarhično oblikovane klasifikacijske skupine oz. kategorije aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja (glej PDF simbolični prikaz).    

 

Izobraževanje in usposabljanje se na prvi klasifikacijski ravni po klasifikaciji KLASIUS-SRV členi na tri široke skupine vrst oz. na tri segmente:

 • Segment 1: Temeljno stopenjsko izobraževanje,
 • Segment 2: Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK),
 • Segment 3: Dopolnilno izobraževanje.

Prej navedene klasifikacijske skupine (široke skupine vrst - segmenti) se na drugi oz. tretji klasifikacijski ravni po KLASIUS-SRV nadalje členijo na ožje skupine oz. na ožje podskupine, imenovane tudi  ravni oz. podravni

 • prva raven (raven 1),
 • druga raven (raven 2),
 • tretja raven (raven 3), 
 • četrta raven (raven 4),
 • peta raven (raven 5), 
 • šesta raven (raven 6),
 • sedma raven (raven 7), 
 • osma raven (raven 8). 

Zaradi državnih in mednarodnih statističnoanalitičnih potreb sta dodani še dve kategoriji ravni, ki sta poimenovani:  »pred prvo ravnjo (s kodno oznako 0)  in »drugje nerazporejeno« (s kodno oznako 9),  dve ravni pa sta sestavljeni iz podravni, in sicer: podraven 6/1 in podraven 6/2 ter podraven 8/1 in podraven 8/2.

Na zadnji, tj. četrti klasifikacijski ravni, se po KLASIUS-SRV klasifikacijske skupine predhodne ravni (ožje skupine oz. podskupine vrst) nadalje členijo še na podrobne skupine vrst. V segmentih Certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in Dopolnilno izobraževanje ima vsaka raven oz. podraven le po eno skupno (enotno) podrobno skupino vrst aktivnosti in izidov. V segmentu Temeljno stopenjsko izobraževanje pa so podrobne skupine vrst v okviru ravni in podravni bolj razčlenjene, npr. 150 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje se členi na:

15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje

15002 Srednje splošno izobraževanje

15999 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje, drugje nerazporejeno
  

  

Primer zapisa kode in deskriptorja na najnižji (četrti) klasifikacijski ravni KLASIUS-SRV


Koda KLASIUS-SRV
     Deskriptor
18202                          Doktorsko izobraževanje (tretja bolonjska stopnja)/doktorat znanosti (tretja bolonjska stopnja)

Pojasnilo glede deskriptorja

Deskriptor je sestavljen iz dveh delov, prvi del se nanaša na aktivnost izobraževanja in usposabljanja, drugi del pa na izid izobraževanja in usposabljanja. Prvi in drugi del sta ločena s poševnico (»/«).

Pojasnilo glede kode

 • prvo kodno mesto označuje segment (1=Temeljno stopenjsko izobraževanje) ,
 • drugo kodno mesto označuje raven (8=raven 8),
 • tretje kodno mesto označuje podraven (2=podraven 8/2),
 • četrto in peto kodno mesto oz. celotni petmestni kodni zapis (18202) pa označuje vrsto aktivnosti oz. izida izobraževanja in usposabljanja.  

Dostopnost celotne strukture KLASIUS-SRV

 

Celotna struktura KLASIUS-SRV z dodanimi angleškimi prevodi deskriptorjev je na strežniku za statistične klasifikacije Klasje in jo je mogoče prenesti na svoj računalnik v ponujenih zapisih (formatih): CSV (Excel), PDF.

 

 

 

 

 

Opisi kategorij KLASIUS-SRV >>

 

 

                                                                        Razvrščanje po KLASIUS-SRV >>