Predsedovanje Slovenije Svetu EU Delovna skupina za statistiko

Novice

NoviceSlovenija predaja predsedovanje

24. 12. 2021

31. decembra se zaključuje predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije. Ekipa slovenskega predsedstva se vsem, ki so bili vključeni v delo Delovne skupine Sveta za statistiko, zahvaljuje za odlično, strokovno in konstruktivno sodelovanje v zadnjih šestih mesecih, francoski ekipi pa želi veliko uspeha pri prihajajočem predsedovanju.
Predsedovanje Svetu EU predano Franciji

20. 12. 2021

Slovenija je predsedovanje Svetu EU na področju statistike 17. decembra 2021 uradno predala Franciji. Predajnega sestanka so se udeležili predstavniki sedanjega tria predsedstev (Nemčije, Portugalske in Slovenije), prihodnjega tria predsedstev (Francije, Češke republike in Švedske) in Eurostata. Sestanek je zaradi epidemičnih razmer potekal v obliki videokonference.

Slovenija je predstavila končno poročilo o svojem predsedovanju. Trio predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije je predstavil dosežene rezultate. Aktualni predsednik Delovne skupine Sveta za statistiko, Tomaž Smrekar, je iztekajoče se predsedovanje Svetu EU na področju statistike predal svojemu nasledniku, francoskemu kolegu iz Delovne skupine Sveta za statistiko, Jeanu-Lucu Tavernierju. Udeleženci so si izmenjali tudi pridobljene izkušnje in spoznanja. Francija je slovenskemu predsedstvu čestitala za dosežke ter predstavila delovni program in prednostne naloge naslednjega tria predsedstev – Francije, Češke republike in Švedske. Novi trio je svojo predstavitev sklenil z razlago posameznih načrtov in pričakovanj.

Slovensko predsedstvo se je partnerjem v sedanjem triu zahvalilo za sodelovanje in podporo, francoskim kolegom pa zaželelo veliko uspehov.
IFS sprejeta, končno kompromisno besedilo REAA potrjeno, mandat za pogajanja za SAIO sprejet

15. 12. 2021

Na zasedanju Sveta za kmetijstvo in ribištvo 12.–13. decembra 2021 so ministri sprejeli spremembo Uredbe (EU) 2018/1091 glede prispevka EU za integrirano statistiko na ravni kmetij (IFS) v okviru finančnega okvira 2021–2027. Namen te uredbe je zagotoviti nadaljnjo finančno podporo državam članicam za zbiranje podatkov o strukturi kmetijskih gospodarstev z določitvijo povezanih finančnih okvirov za obdobje 2021–2027.

Po političnem dogovoru, doseženem s sozakonodajalcem na trialogu 29. novembra 2021, je Posebni odbor za kmetijstvo na seji 10. decembra 2021 potrdil končno kompromisno besedilo Predloga uredbe EP in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 138/2004 v zvezi z regionalnimi ekonomskimi računi za kmetijstvo (REAA). Predsednik Posebnega odbora za kmetijstvo je predsedniku Odbora EP za kmetijstvo in razvoj podeželja poslal pismo, v katerem ga je obvestil, da če bo Evropski parlament sprejel svoje stališče v prvi obravnavi v skladu s členom 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije v tej obliki, ko ga pregledajo pravniki/lingvisti obeh institucij, bo Svet v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije potrdil stališče Evropskega parlamenta in bo akt sprejet v besedilu, ki ustreza stališču Evropskega parlamenta.

Posebni odbor za kmetijstvo je 10. decembra 2021 sprejel tudi mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom o predlogu uredbe o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje (SAIO) ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1165/2008, (ES) št. 543/2009 in (ES) št. 1185/2009 ter Direktive Sveta 96/16/ES.
Peti sestanek Delovne skupine za statistiko v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU

6. 12. 2021

Peti sestanek Delovne skupine za statistiko pod slovenskim predsedstvom je potekal 1. decembra 2021 v obliki videokonference. Na sestanku je bil obravnavan predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje SAIO (Regulation on Statistics on Agricultural Inputs and Outputs).

Slovensko predsedstvo je predstavilo drugi predlog kompromisnega besedila SAIO in izvedlo podrobno razpravo 'po členih'. Podana so bila tudi dodatna pojasnila o predlogu. Po podrobni razpravi je Predsedstvo preverilo tudi podporo celotnemu kompromisnemu predlogu. Podlaga za razpravo je bil neuradni dokument, ki je vseboval drugi kompromisni predlog za celotno SAIO uredbo, in ga je predsedstvo pripravilo na podlagi dodatnih tehničnih pogovorov z državami. Obravnava kompromisnega predloga in razprava o njem sta bili tudi tokrat zelo konstruktivni. Zaključna razprava je pokazala, da kompromisni predlog predsedstva uživa podporo večine držav članic, potrebni pa bodo še manjši tehnični popravki besedila. Predsedstvo bo izvedlo vse aktivnosti, ki bi lahko prispevale k sprejetju mandata za pogajanja z EP še v času slovenskega predsedstva.

Pod točko razno je predsedstvo poročalo o trialogu, ki je potekal 29. 11. 2021. Na trialogu je bil dosežen politični dogovor o Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe EP in Sveta o ekonomskih računih za kmetijstvo, ki ga morata uradno potrditi še Svet in Evropski parlament.

Predsedstvo je delegate obvestilo tudi o napredku pri sprejemanju drugih dosjejev, ki so neposredno ali posredno povezani z delom te skupine.

Ker je bil to zadnji sestanek te delovne skupine pod vodstvom slovenskega predsedstva, je na sestanku svoj program in prednostne naloge predstavilo tudi francosko predsedstvo. Francija bo prva predsedujoča država v naslednjem predsedujočem triu (Francija-Republika Češka-Švedska) v obdobju od januarja 2022 do junija 2023.


Sestanek generalnih direktorjev Evropskega statističnega sistema na visoki ravni z naslovom Timeliness Matters: Ways to Stay Ahead

18. 11. 2021

Sestanek generalnih direktorjev Evropskega statističnega sistema (ESS) na visoki ravni z naslovom Timeliness Matters: Ways to Stay Ahead je bil organiziran v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU in je potekal 18. in 19. novembra 2021. Pripravila sta ga skupaj trio predsedstev (Nemčije-Portugalske-Slovenije) in Eurostat. Izpeljan je bil v hibridni obliki – deloma v živo, s fizičnimi udeleženci v prostorih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) v Ljubljani, deloma po spletu.

Udeleženci sestanka so obravnavali izzive, metode in dejavnosti za izboljšanje pravočasnosti kot pomembnega elementa kakovosti statističnih informacij za boljše odzivanje na potrebe uporabnikov.

Sestanek je vodil gospod Tomaž Smrekar, generalni direktor SURS, potekal pa je v treh sekcijah.

V prvi sekciji, ki jo je vodil gospod Christoph Unger, podpredsednik nemškega statističnega urada Destatis, so obravnavali obseg in dejavnike pravočasnosti ter skušali opredeliti skupne trende in prakse, ki bi jih bilo mogoče ponovno uporabiti v celotnem ESS. Podlaga za razpravo so bile predstavitve treh generalnih direktorjev statističnih uradov ESS: gospoda Markusa Sovale (Finski statistični urad), gospoda Tobiasa Thomasa (Statistični urad Avstrije) in gospoda Jeana-Luca Tavernierja (INSEE, Statistični urad Francije).

V drugi sekciji, vodil jo je gospod Francisco Lima, predsednik Portugalskega statističnega urada, so trije strokovnjaki predstavili svoje poglede na vlogo inovativnosti pri podpori pravočasnosti, kako podpreti pravočasnost s partnerstvi in kako okrepiti pravočasnost v procesu statistične produkcije: gospod Marko Grobelnik (Inštitut Jožef Stefan, Slovenija), gospa Linet Kwamboka (Global Partnership for Sustainable Development Data) in gospa Monica Scannapieco (ISTAT, Statistični urad Italije).

V obeh sekcijah so udeleženci lahko v manjših skupinah poglobljeno razpravljali o ključnih vidikih pravočasnosti, ki so bili začrtani v plenarnem delu.

Tretja sekcija je potekala v obliki panelne razprave in jo je vodila gospa Mariana Kotzeva, generalna direktorica Eurostata. V tej sekciji je bilo dovolj priložnosti za razpravo o poti naprej in prednostnih nalogah za prihodnje delo v okviru ESS.

Sestanka se je udeležilo 28 delegacij statističnih uradov.
Četrti sestanek Delovne skupine za statistiko v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU

10. 11. 2021

Četrti sestanek Delovne skupine za statistiko pod slovenskim predsedstvom je potekal 10. novembra 2021 v obliki videokonference. Na sestanku je bil obravnavan predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje SAIO (Regulation on Statistics on Agricultural Inputs and Outputs).

Na tokratnem sestanku je slovensko predsedstvo predstavilo prvi predlog kompromisnega besedila SAIO. Podana so bila tudi pojasnila o predlaganih kompromisnih rešitvah. Predsedstvo je vodilo razpravo o celotnem predlogu. Usmeritev za razpravo o predlogu je bil neuradni dokument, ki je vseboval kompromisni predlog za celotno SAIO uredbo, in ga je predsedstvo pripravilo na podlagi predhodnih razprav ter tehničnih pogovorov z državami. Obravnava kompromisnega predloga in razprava o njem sta bili tudi tokrat zelo konstruktivni. Predsedstvo se je seznanilo z glavnimi pripombami držav članic, Komisija pa je podala informacijo glede načrtovane uporabe podatkov o trajnem travinju. Predsedstvo bo izvedlo vse aktivnosti, ki bi lahko prispevale k sprejetju mandata za pogajanja z EP še v času slovenskega predsedstva. Na sestanku je Predsedstvo delegate obvestilo tudi o napredku pri sprejemanju drugih dosjejev, ki so neposredno ali posredno povezani z delom te skupine.

Naslednji sestanek Delovne skupine za statistiko je načrtovan za 1. december 2021.


Tretji sestanek Delovne skupine za statistiko v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU

11. 10. 2021

Tretji sestanek Delovne skupine za statistiko pod slovenskim predsedstvom je potekal 6. oktobra 2021 v obliki videokonference. Na omenjenem srečanju je bil obravnavan predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje SAIO (Regulation on Statistics on Agricultural Inputs and Outputs).

Delovna skupina za statistiko je nadaljevala proučevanje predloga uredbe SAIO. Na tokratnem sestanku je obravnavala dele besedila, ki se nanašajo na določila glede podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih (člene 2, 4, 7, 8), in priloge predloga uredbe SAIO. Usmeritev za obravnavo teh dveh sestavin predloga omenjene uredbe ter za razpravo o njiju na tem sestanku je bil neuradni dokument, ki ga je pripravilo predsedstvo na podlagi predhodnih razprav s predstavniki držav članic. Obravnava predloga uredbe SAIO in razprava o njem sta bili tudi tokrat (v tokratnem nadaljevanju) zelo konstruktivni. Predsedstvo se je seznanilo s pripombami držav članic in Komisije k določilom glede podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih in k prilogi predloga uredbe SAIO in si bo prizadevalo, da se bodo aktivnosti v zvezi s tem nadaljevale na kar najboljši način. Obravnava predloga uredbe SAIO in razprava o njem se bosta nadaljevali na naslednjem srečanju Delovne skupine za statistiko.

Naslednji sestanek Delovne skupine za statistiko je načrtovano za 10. november 2021.


Drugi sestanek Delovne skupine za statistiko v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU

27. 9. 2021

Drugi sestanek Delovne skupine za statistiko pod slovenskim predsedstvom je potekal 23. septembra 2021 v obliki videokonference. Na omenjenem srečanju sta bila obravnavana predlog o dopolnitvi uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o integrirani statistiki na ravni kmetij IFS (Regulation on Integrated Farm Statistics) in predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje SAIO (Regulation on Statistics on Agricultural Inputs and Outputs).

Predlog o dopolnitvi uredbe EU o integrirani statistiki na ravni kmetij IFS je Komisija na tem srečanju predstavila prvič. Sledila je izmenjava mnenj držav o tem predlogu.

Predlog uredbe SAIO je Delovna skupina za statistiko začela proučevati že na prvem srečanju in je to delo na tokratnem sestanku nadaljevala: obravnavala je 5. člen predloga uredbe SAIO (redne zahteve po podatkih) in strukturo priloge k tej uredbi. Usmeritev za obravnavo teh dveh sestavin predloga omenjene uredbe ter za razpravo o njiju na tem sestanku je bil neuradni dokument, ki ga je pripravilo predsedstvo na podlagi dvostranskih tehničnih razprav s predstavniki držav članic, opravljenih pred tem srečanjem. Obravnava predloga uredbe SAIO in razprava o njem sta bili tudi tokrat (v nadaljevanju) zelo konstruktivni. Predsedstvo se je seznanilo s pripombami držav članic in Komisije k 5. členu uredbe SAIO in k strukturi njene priloge in si bo prizadevalo, da se bodo aktivnosti v zvezi s tem nadaljevale na kar najboljši način. Obravnava predloga uredbe SAIO in razprava o njem se bosta nadaljevali na naslednjem srečanju Delovne skupine za statistiko.

Naslednji sestanek Delovne skupine za statistiko je načrtovan za 6. oktober 2021.


Prvi sestanek Delovne skupine za statistiko v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU

19. 7. 2021

Prvi sestanek Delovne skupine za statistiko pod slovenskim predsedstvom je potekal 16. julija v obliki videokonference. Predsedstvo delovne skupine je najprej predstavilo svoje prednostne naloge, delovne načrte in cilje za naslednjih šest mesecev, nato pa je sledila glavna točka dnevnega reda: obravnava predloga uredbe SAIO. Usmeritev za obravnavo 6. člena omenjene uredbe in razpravo o njem ter z njim povezanimi elementi (členi 5, 2, 11 in morda na novo predlagani člen o izvedljivosti in pilotnih študijah) na tem sestanku je bil neuradni dokument, ki ga je pripravilo predsedstvo na podlagi dvostranskih tehničnih razprav s predstavniki držav članic, opravljenih pred tem srečanjem. Obravnava predloga in razprava o njem sta bili zelo konstruktivni. Predsedstvo se je seznanilo s pripombami držav članic in Komisije in si bo prizadevalo, da se bodo aktivnosti v zvezi s predlogom nadaljevale na kar najboljši način. Obravnava predloga uredbe SAIO in razprava o njem se bosta predvidoma nadaljevali na naslednjem srečanju Delovne skupine.

Naslednji sestanek Delovne skupine za statistiko je načrtovan za 23. september.


Slovenija v EU

7. 7. 2021

Slovenija je 1. julija 2021 prevzela za pol leta predsedovanje Svetu EU. Statistični urad Republike Slovenije bo v tem času vodil Delovno skupino Sveta EU za statistiko. Eurostat, statistični urad EU, je ob tej priložnosti pripravil zanimivo infografiko z nekaterimi izbranimi poudarki o Sloveniji.


Slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije – Delovna skupina za statistiko

1. 7. 2021

Slovenija s 1. 7. 2021 prevzema predsedovanje Svetu EU. Statistični urad RS bo v tem času vodil Delovno skupino Sveta EU za statistiko. Pri tem bo predvsem usmerjal zakonodajno delo na področju statistične zakonodaje in oblikoval skupna stališča Sveta EU za pogovore v razpravah s sozakonodajalcema Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo.
Slovensko predsedstvo bo na področju statistike nadaljevalo delo svojih predhodnikov in si prizadevalo za uresničitev dolgoročnih ciljev, zastavljenih v 18-mesečnem programu in prednostnih nalogah predsedstvenega tria, v katerem sodeluje skupaj z Nemčijo in Portugalsko. Prva je predsedovala v drugi polovici leta 2020, druga v prvi polovici leta 2021. Slovenija je na podlagi programa tria pripravila tudi svoj, podrobnejši 6-mesečni program. Ta bo na statističnem področju usmerjen predvsem v spodbujanje dejavnosti, katerih namen je še naprej krepiti agilnost Evropskega statističnega sistema v prizadevanju, da bi se kar najustrezneje odzival na potrebe uporabnikov.  

Nedavni dogodki so pokazali, kako pomembno in nujno je, da so relevantni in kakovostni statistični podatki pravočasni. Zato se bo slovensko predsedstvo pri svojem delu prvenstveno usmerilo na potrebe uporabnikov podatkov, predvsem na njihovo povečano potrebo po hitrejši odzivnosti. Za ta namen bo tudi utrjevalo obstoječa partnerstva z dajalci podatkov in ustvarjalo nova, s ciljem, da bi se novi podatkovni viri kar najučinkoviteje uporabili za produkcijo uradne statistike. 

Statistični urad RS bo v času predsedovanja Slovenije Svetu EU pripravil skupaj z Eurostatom, evropskim statističnim uradom, tudi osrednji dogodek na visoki ravni, na katerem se bo razpravljalo o potrebi po pravočasnih statističnih podatkih, kot odzivu na potrebe uporabnikov, ter o pomenu dostopa do (novih) podatkovnih virov. Omenjeni dogodek bo potekal 18. in 19. novembra 2021