Predsedovanje Slovenije Svetu EU Delovna skupina za statistiko

Novice

NoviceTretje srečanje Delovne skupine za statistiko v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU

11. 10. 2021

Tretje srečanje Delovne skupine za statistiko pod slovenskim predsedstvom je potekalo 6. oktobra 2021 v obliki videokonference. Na omenjenem srečanju je bil obravnavan predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje SAIO (Regulation on Statistics on Agricultural Inputs and Outputs).

Delovna skupina za statistiko je nadaljevala proučevanje predloga uredbe SAIO. Na tokratnem sestanku je obravnavala dele besedila, ki se nanašajo na določila glede podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih (člene 2, 4, 7, 8), in priloge predloga uredbe SAIO. Usmeritev za obravnavo teh dveh sestavin predloga omenjene uredbe ter za razpravo o njiju na tem sestanku je bil neuradni dokument, ki ga je pripravilo predsedstvo na podlagi predhodnih razprav s predstavniki držav članic. Obravnava predloga uredbe SAIO in razprava o njem sta bili tudi tokrat (v tokratnem nadaljevanju) zelo konstruktivni. Predsedstvo se je seznanilo s pripombami držav članic in Komisije k določilom glede podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih in k prilogi predloga uredbe SAIO in si bo prizadevalo, da se bodo aktivnosti v zvezi s tem nadaljevale na kar najboljši način. Obravnava predloga uredbe SAIO in razprava o njem se bosta nadaljevali na naslednjem srečanju Delovne skupine za statistiko.

Naslednje srečanje Delovne skupine za statistiko je načrtovano za 10. november 2021.
Drugo srečanje Delovne skupine za statistiko v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU

27. 9. 2021

Drugo srečanje Delovne skupine za statistiko pod slovenskim predsedstvom je potekalo 23. septembra 2021 v obliki videokonference. Na omenjenem srečanju sta bila obravnavana predlog o dopolnitvi uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o integrirani statistiki na ravni kmetij IFS (Regulation on Integrated Farm Statistics) in predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje SAIO (Regulation on Statistics on Agricultural Inputs and Outputs).

Predlog o dopolnitvi uredbe EU o integrirani statistiki na ravni kmetij IFS je Komisija na tem srečanju predstavila prvič. Sledila je izmenjava mnenj držav o tem predlogu.

Predlog uredbe SAIO je Delovna skupina za statistiko začela proučevati že na prvem srečanju in je to delo na tokratnem sestanku nadaljevala: obravnavala je 5. člen predloga uredbe SAIO (redne zahteve po podatkih) in strukturo priloge k tej uredbi. Usmeritev za obravnavo teh dveh sestavin predloga omenjene uredbe ter za razpravo o njiju na tem sestanku je bil neuradni dokument, ki ga je pripravilo predsedstvo na podlagi dvostranskih tehničnih razprav s predstavniki držav članic, opravljenih pred tem srečanjem. Obravnava predloga uredbe SAIO in razprava o njem sta bili tudi tokrat (v nadaljevanju) zelo konstruktivni. Predsedstvo se je seznanilo s pripombami držav članic in Komisije k 5. členu uredbe SAIO in k strukturi njene priloge in si bo prizadevalo, da se bodo aktivnosti v zvezi s tem nadaljevale na kar najboljši način. Obravnava predloga uredbe SAIO in razprava o njem se bosta nadaljevali na naslednjem srečanju Delovne skupine za statistiko.

Naslednje srečanje Delovne skupine za statistiko je načrtovano za 6. oktober 2021.
Prvo srečanje Delovne skupine za statistiko v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU

19. 7. 2021

Prvo srečanje Delovne skupine za statistiko pod slovenskim predsedstvom je potekalo 16. julija v obliki videokonference. Predsedstvo delovne skupine je najprej predstavilo svoje prednostne naloge, delovne načrte in cilje za naslednjih šest mesecev, nato pa je sledila glavna točka dnevnega reda: obravnava predloga uredbe SAIO. Usmeritev za obravnavo 6. člena omenjene uredbe in razpravo o njem ter z njim povezanimi elementi (členi 5, 2, 11 in morda na novo predlagani člen o izvedljivosti in pilotnih študijah) na tem sestanku je bil neuradni dokument, ki ga je pripravilo predsedstvo na podlagi dvostranskih tehničnih razprav s predstavniki držav članic, opravljenih pred tem srečanjem. Obravnava predloga in razprava o njem sta bili zelo konstruktivni. Predsedstvo se je seznanilo s pripombami držav članic in Komisije in si bo prizadevalo, da se bodo aktivnosti v zvezi s predlogom nadaljevale na kar najboljši način. Obravnava predloga uredbe SAIO in razprava o njem se bosta predvidoma nadaljevali na naslednjem srečanju Delovne skupine.

Naslednje srečanje Delovne skupine za statistiko je načrtovano za 23. september.
Slovenija v EU

7. 7. 2021

Slovenija je 1. julija 2021 prevzela za pol leta predsedovanje Svetu EU. Statistični urad Republike Slovenije bo v tem času vodil Delovno skupino Sveta EU za statistiko. Eurostat, statistični urad EU, je ob tej priložnosti pripravil zanimivo infografiko z nekaterimi izbranimi poudarki o Sloveniji.


Slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije – Delovna skupina za statistiko

1. 7. 2021

Slovenija s 1. 7. 2021 prevzema predsedovanje Svetu EU. Statistični urad RS bo v tem času vodil Delovno skupino Sveta EU za statistiko. Pri tem bo predvsem usmerjal zakonodajno delo na področju statistične zakonodaje in oblikoval skupna stališča Sveta EU za pogovore v razpravah s sozakonodajalcema Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo.
Slovensko predsedstvo bo na področju statistike nadaljevalo delo svojih predhodnikov in si prizadevalo za uresničitev dolgoročnih ciljev, zastavljenih v 18-mesečnem programu in prednostnih nalogah predsedstvenega tria, v katerem sodeluje skupaj z Nemčijo in Portugalsko. Prva je predsedovala v drugi polovici leta 2020, druga v prvi polovici leta 2021. Slovenija je na podlagi programa tria pripravila tudi svoj, podrobnejši 6-mesečni program. Ta bo na statističnem področju usmerjen predvsem v spodbujanje dejavnosti, katerih namen je še naprej krepiti agilnost Evropskega statističnega sistema v prizadevanju, da bi se kar najustrezneje odzival na potrebe uporabnikov.  

Nedavni dogodki so pokazali, kako pomembno in nujno je, da so relevantni in kakovostni statistični podatki pravočasni. Zato se bo slovensko predsedstvo pri svojem delu prvenstveno usmerilo na potrebe uporabnikov podatkov, predvsem na njihovo povečano potrebo po hitrejši odzivnosti. Za ta namen bo tudi utrjevalo obstoječa partnerstva z dajalci podatkov in ustvarjalo nova, s ciljem, da bi se novi podatkovni viri kar najučinkoviteje uporabili za produkcijo uradne statistike. 

Statistični urad RS bo v času predsedovanja Slovenije Svetu EU pripravil skupaj z Eurostatom, evropskim statističnim uradom, tudi osrednji dogodek na visoki ravni, na katerem se bo razpravljalo o potrebi po pravočasnih statističnih podatkih, kot odzivu na potrebe uporabnikov, ter o pomenu dostopa do (novih) podatkovnih virov. Omenjeni dogodek bo potekal 18. in 19. novembra 2021