DEFINICIJE

Navedene definicije opredeljujejo za statistiko prebivalstva vsebino podatkov, ki so objavljeni v tej publikaciji.

Begunec, ki sta mu bila po Zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki Sloveniji, je oseba, ki je zapustila državo, katere državljan je ali v kateri je imela predhodno prebivališče (oseba brez državljanstva), ker sta bili tam ogroženi njena varnost ali fizična integriteta in sta ji bila na osnovi prošnje za azil priznana pravica do azila in status begunca v Sloveniji.

Celotna stopnja rodnosti je povprečno število živorojenih otrok na eno žensko v rodni dobi (15–49 let) v koledarskem letu.

Celotna stopnja prve poročnosti žensk je povprečno število prvih sklenitev zakonskih zvez žensk na eno žensko ob predpostavki, da se starostnospecifične stopnje poročnosti ne bodo spreminjale.

Celotna stopnja razvezanosti je povprečno število razvez na eno sklenjeno zakonsko zvezo.

Dojenček je otrok, ki še ni dopolnil prvega leta starosti.

Dovoljeni splavi so vse umetne prekinitve nosečnosti do 10. tedna nosečnosti (na zahtevo ženske) oziroma v višji nosečnosti (z dovoljenjem komisije za umetno prekinitev nosečnosti), vse umetne prekinitve nosečnosti med 12. in 28. tednom nosečnosti zaradi prenatalno ugotovljenih težjih nepravilnosti ploda, oziroma kadar je ogroženo zdravje in življenje nosečnice, in primeri odmrlih plodov po postopkih IVF–ja.

Država prihodnjega prebivališča je država, v kateri namerava oseba prebivati po odselitvi iz Slovenije.

Država prejšnjega prebivališča je država, v kateri je imela oseba nazadnje prebivališče pred priselitvijo v Slovenijo.

Državljanstvo pomeni stalno pravno razmerje določene osebe do države, ki posamezniku priznava poseben pravni status.

Državljanstvo Republike Slovenije oseba pridobi:

·         po rodu;

·         z rojstvom na območju Slovenije, če sta oče in mati neznana ali  ni znano njuno državljanstvo ali pa sta brez državljanstva;

·         z naturalizacijo, to je s sprejemom v državljanstvo na podlagi prošnje;

·         po mednarodni pogodbi.

Državljan Republike Slovenije je oseba z državljanstvom Republike Slovenije in s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji.

Državljan Republike Slovenije, ki ima tudi državljanstvo tuje države, je na območju Slovenije štet kot državljan Republike Slovenije, če mednarodna pogodba ne določa drugače.

Državljan Republike Slovenije, ki začasno prebiva v tujini, je državljan Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki je odsoten v tujini več kot tri mesece in je svoj odhod prijavil v upravni enoti svojega stalnega prebivališča.

Državljani Republike Slovenije brez tistih, ki začasno prebivajo v tujini, so državljani Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji brez tistih, ki so odsotni v tujini več kot tri mesece in so svoj odhod prijavili v upravni enoti svojega stalnega prebivališča.

Fetalne smrti so vse smrti zarodkov in plodov do vključno 28. tedna gestacijske starosti oziroma plodov, ki so ob teh dogodkih lažji od 500 gramov.

Izobrazba je najvišja dosežena javnoveljavna izobrazba, ki si jo je oseba pridobila, ko je končala izobraževanje:

·          po javnoveljavnih programih v redni šoli;

·          v šoli, ki nadomešča redno šolo (izobraževanje ob delu, na daljavo ipd.), s tečaji, izpiti oziroma na drug način, skladen s predpisi, ki urejajo pridobitev javnoveljavne izobrazbe.

Najvišja dosežena javnoveljavna izobrazba je izkazljiva z javno listino (spričevalom, diplomo ipd.).

Meddržavna selitev je prostorski premik, pri katerem je prejšnje oziroma prihodnje prebivališče selivca v tujini.

Mrtvorojeni otrok je otrok, ki je bil rojen oziroma izločen iz materinega telesa brez znakov življenja (ni dihal, ni gibal, srce ni utripalo), ki je ob porodu tehtal najmanj 500 gramov ali katere nosečnost je trajala najmanj 22 tednov ali je bila dolžina njegovega telesa vsaj 25 centimetrov.

Naravni prirast je razlika med številom živorojenih otrok in številom umrlih na določenem območju v koledarskem letu.

Nasilna smrt je smrt, ki je posledica nezgode (vse vrste prometnih nezgod, naključni padci, utopitve, nesreče z ognjem, orožjem itd.), samomora ali uboja.

Nevesta je ženska, ki se moži ali je pravkar sklenila zakonsko zvezo.

Notranja selitev je sprememba naselja stalnega prebivališča državljana Republike Slovenije na območju Slovenije.

Notranja selitev med regijami je sprememba naselja stalnega prebivališča državljana Republike Slovenije med dvema regijama.

Odseljeni v tujino je prebivalec Slovenije, ki se je iz Slovenije odselil v tujino.

Odseljeni v drugo regijo je državljan Republike Slovenije, ki se je odselil v drugo regijo v Sloveniji, kjer je prijavil stalno prebivališče.

Oseba z začasnim zatočiščem v Republiki Sloveniji je državljan tuje države oziroma oseba brez državljanstva, ki ji Republika Slovenija zaradi razmer v njihovi državi nudi začasno zatočišče.

Otrok, rojen v zakonski zvezi, je živorojen ali mrtvorojen otrok, rojen:

·         v zakonski zvezi, sklenjeni po veljavnih zakonskih predpisih,

·         največ 300 dni po prenehanju zakonske zveze (smrt zakonca, razglasitev zakonca za mrtvega, pravnomočna razveza zakonske zveze),

·         v razveljavljeni zakonski zvezi,

·         v zakonski zvezi, ki je bila razglašena za neobstoječo,

·         staršem, ki so nameravali skleniti zakonsko zvezo, pa je po spočetju otroka nastal zakonski zadržek ali je sklenitev zakonske zveze onemogočila smrt enega od staršev.

Otrok, rojen zunaj zakonske zveze, je živorojen ali mrtvorojen otrok, ki ga je rodila samska mati, mati, ki živi v zunajzakonski skupnosti, ali mati, ki je bila poročena, pa je od smrti moža oziroma od razveze zakonske zveze do rojstva otroka minilo več kot 300 dni.

Posvojitev je postopek, ko oseba (osebi različnega spola) skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi posvoji (posvojita) otroka.

Prebivalec je oseba, ki ima v Sloveniji stalno, začasno ali z drugimi predpisi urejeno prebivališče. Glede na vir podatka je definicija prebivalstva različna (glej Splošna pojasnila).

Pričakovano trajanje življenja je povprečno število let življenja, ki jih še lahko pričakuje oseba, stara natančno x let, če bo umrljivost po starosti v času življenja te osebe enaka vrednostim umrljivosti v tablicah umrljivosti za opazovano leto.

Priseljeni iz tujine je prebivalec, ki se je v Slovenijo priselil iz tujine in je v Sloveniji prijavil prebivališče.

Priseljeni iz druge regije je državljan Republike Slovenije, ki se je priselil iz druge regije v Sloveniji in prijavil prebivališče.

Priznanje očetovstva je postopek, ko moški skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi prizna otroka za svojega.

Prva sklenjena zakonska zveza je zveza, ki je bila sklenjena skladno z veljavnimi predpisi in sta jo sklenili dve (samski) osebi različnega spola, ki doslej še nikoli nista sklenili zakonske zveze.

Prva sklenjena zakonska zveza neveste je zveza, ki je bila sklenjena skladno z veljavnimi predpisi in sta jo sklenila samska ženska in samski, ovdovel ali razvezan moški.

Prva sklenjena zakonska zveza ženina je zveza, ki je bila sklenjena skladno z veljavnimi predpisi in sta jo sklenila samski moški in samska, ovdovela ali razvezana ženska.

Razveza zakonske zveze je postopek, ko sodišče s pravnomočno sodbo razveže obstoječo zakonsko zvezo dveh oseb različnega spola.

Razvezana zakonska zveza je zakonska zveza, ki je prenehala obstajati, ker je bila razvezana s pravnomočno sodbo sodišča.

Rojstvo je izločitev plodu iz materinega telesa (glej živorojeni, mrtvorojeni).

Selitev je sprememba naselja prebivališča osebe.

Selitveni prirast s tujino je razlika med številom priseljenih iz tujine in številom odseljenih v tujino na določenem območju v koledarskem letu.

Selitveni prirast med občinami je razlika med številom priseljenih iz drugih občin Slovenije in številom odseljenih v druge občine Slovenije v določeni občini v koledarskem letu.

Selitveni prirast med regijami je razlika med številom priseljenih iz drugih regij Slovenije in številom odseljenih v druge regije Slovenije v določeni regiji v koledarskem letu.

Sklenjena zakonska zveza je zveza, ki je bila sklenjena skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi in sta jo sklenili dve osebi različnega spola.

Sklenitev zakonske zveze je postopek, ko osebi različnega spola skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi skleneta zakonsko zvezo.

Skupni prirast je seštevek naravnega in selitvenega prirasta na določenem območju v koledarskem letu.

Smrt je trajno prenehanje vseh življenjskih funkcij osebe kadarkoli po tem, ko je bila živorojena.

Stalno prebivališče je naselje, v katerem se je oseba naselila oziroma prijavila z namenom, da bo v njem stalno živela.

Starost je čas, ki je pretekel od rojstva osebe do trenutka opazovanja (popis, stanje) oziroma do opazovanega dogodka (rojstvo prvega otroka, sklenitev zakonske zveze). Prikazana je v dopolnjenih letih, starost umrlih dojenčkov pa tudi v mesecih, dnevih in urah.

Tip selitve je značilnost selitve glede na meje teritorialnega območja (meddržavne, notranje selitve) in glede na območje opazovanja (selitve med regijami, selitve med občinami).

Trajanje zakonske zveze za osebo, ki je zakonsko zvezo razvezala je čas, ki je pretekel od datuma sklenitve zakonske zveze do datuma razveze te zakonske zveze.

Trajanje zakonske zveze za mater ob rojstvu otroka je čas, ki je pretekel od datuma sklenitve zakonske zveze do datuma rojstva otroka.

Tuje prebivalstvo v Sloveniji sestavljajo:

·         tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji,

·         tujci z začasnim prebivališčem v Sloveniji,

·         osebe z začasnim zatočiščem v Republiki Sloveniji.

Tujec s stalnim prebivališčem v Sloveniji je:

·         oseba z državljanstvom tuje države in izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki je v Sloveniji prijavila stalno prebivališče,

·         oseba brez ugotovljenega državljanstva oziroma brez državljanstva in s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki je bila državljan nekdanje SFR Jugoslavije, Češkoslovaške, Sovjetske zveze oziroma drugih držav,

·         begunec, ki sta mu bila po Zakonu o azilu priznana pravica do azila in status begunca v Republiki Sloveniji.

Tujec z začasnim prebivališčem v Sloveniji je:

·         oseba z državljanstvom tuje države in izdanim dovoljenjem za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki je v Sloveniji prijavila začasno prebivališče,

·         oseba z državljanstvom tuje države in veljavnim delovnim ali poslovnim vizumom, ki je v Sloveniji prijavila začasno prebivališče,

·         oseba brez ugotovljenega državljanstva oziroma brez državljanstva in s prijavljenim začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki je bila državljan nekdanje SFR Jugoslavije, Češkoslovaške, Sovjetske zveze oziroma drugih držav.

Ugotovitev očetovstva je postopek, pri katerem je za otroka, rojenega zunaj zakonske zveze, moškemu s sodno odločbo ugotovljeno očetovstvo.

Umrli je oseba, pri kateri so kadarkoli potem, ko je bila živorojena, trajno prenehale vse življenjske funkcije.

Umrli dojenček je otrok, pri katerem so kadarkoli potem, ko je bil živorojen, trajno prenehale vse življenjske funkcije in še ni dopolnil enega leta starosti.

Vrstni red rojstva je številčno zaporedje rojenega otroka glede na število vseh otrok, ki jih je mati rodila doslej.

Vrstni red sklenitve zakonske zveze je številčno zaporedje, ki pove, kolikokrat je oseba doslej sklenila zakonsko zvezo, vključno z zadnjo sklenjeno zakonsko zvezo.

Vzroki smrti so vse bolezni, bolezenska stanja ali poškodbe, ki so povzročile smrt ali so privedle do smrti, in okoliščine nezgode ali nasilja, ki so povzročile take poškodbe.

Osnovni vzrok smrti je/so:

·         bolezen ali poškodba, ki je sprožila bolezenske ali poškodbene dogodke, ki so neposredno privedli do smrti, ali

·         okoliščine nezgode ali nasilja, ki so povzročile poškodbo, zaradi katere je oseba umrla.

Zunanji vzrok smrti so okoliščine ali nasilje, ki je povzročilo poškodbo, zaradi katere je oseba umrla.

Začasno prebivališče je naselje, v katerem oseba začasno prebiva oziroma se začasno prijavi, in je praviloma zunaj naselja stalnega prebivališča.

Zakonska zveza je zveza dveh oseb različnega spola, ki je bila sklenjena skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Zakonski stan je pravno stanje, ki opredeljuje položaj osebe do drugih oseb. Odločilno je, če je oseba že kdaj sklenila zakonsko zvezo ali ne. Glede na to je lahko samska, poročena, ovdovela, razvezana.

Zdomec je prebivalec Slovenije, ki je v času statističnega opazovanja delal pri tujem delodajalcu ali samostojno v tujini, oziroma je bil družinski član letega in je z njim živel v tujini. Ni pomembno, koliko časa je delal oziroma živel v tujini.

Ženin je moški, ki se ženi ali je pravkar sklenil zakonsko zvezo.

Živorojen je otrok, ki je takoj po rojstvu pokazal znake življenja (dihanje, srčni utrip, trzanje mišic), čeprav le za krajši čas. Trajanje nosečnosti ni pomembno.