6.3 Predšolski otroci, učenci, dijaki (mladina) in študenti po vrstah izobraževalnih programov

Children, pupils and students by types of educational programmes

 

Predšolsko izobraževanje (vrtci)

Pre-school education (kinder-
gartens)

Osnovno-
šolsko izobraževanje1)

Elementary schools 1)

Srednješolsko izobraževanje 1)

Upper secondary education 1)

Višješolsko strokovno izobraževanje2) (višje strokovne šole)

Post-
secondary vocational education2) (vocational
colleges)

Visokošolsko izobraževanje

Higher education

nižji in srednji poklicni izobraževalni programi

lower and middle vocational programmes

tehniški in strokovni izobraževalni programi

technical and professional programmes

programi za izobraževanje učnega osebja

teacher training programmes

splošno izobraževanje splošne in strokovne gimnazije

general education- general and professiona gymnasiums

srednje
šole 3)

upper secondary schools3)

višje šole

university colleges

visoke šole, fakultete, umetniške akademije

professional higher education institutions, faculties, academies of art

Predšolski otroci, učenci, dijaki in študenti / Children, pupils and students

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979/80

62708

217993

39198

28756

2154

18618

-

-

7008

22737

1980/81

66872

219396

40695

29968

2235

17976

-

-

7097

20610

1981/82

71784

220109

25935

22103

1627

12964

28000

-

5809

20398

1982/83

75175

219709

11459

14790

1085

8443

52008

-

5628

20569

1983/84

77301

221370

-

7492

588

4289

71940

-

5423

21980

1984/85

78935

223130

-

-

-

-

81970

-

5225

22466

1985/86

75669

225789

-

-

-

-

80451

-

4258

25343

1986/87

76593

228053

-

-

-

-

80443

-

4518

26467

1987/88

78819

229378

-

-

-

-

82618

-

3182

27799

1988/89

76878

229887

-

-

-

-

85677

-

3445

27610

1989/90

75838

227677

-

-

-

-

89335

-

3594

30634

1990/91

73631

225640

-

-

-

-

92060

-

3230

30335

1991/92

69370

220879

-

-

-

-

94423

-

2825

33679

1992/93

66029

217431

-

-

-

-

95621

-

2181

35181

1993/94

67178

213137

-

-

-

-

97092

-

1821

38418

1994/95

66703

209334

-

-

 

-

99657

-

2626

40623

1995/96

66553

207032

341644)

430114)

-

249044)

-

-

-

45951

1996/97

65332

200437

34284

44408

-

25982

-

342

-

50667

1997/98

62662

194883

33593

44436

-

26757

-

864

-

64678 5)

1998/99

62848

189564

31531

42800

-

29138

-

1478

-

74642

1999/00

64151

185034

29416

42257

-

31296

-

2447

-

77609

2000/01

63328

180874

27670

40301

-

32887

-

4760

-

82812

2001/02

61803

177755

25673

38776

-

36160

-

6170

-

88100

2002/03

58968

175743

23434

38029

-

37305

-

8796

-

87056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Končali šolo6) / Graduates6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1979/80

-

26273

11162

5769

558

4668

-

-

3338

2620

1980/81

-

26652

11637

5975

491

4414

-

-

3512

2455

1981/82

-

25642

12444

5511

486

4259

-

-

3911

2583

1982/83

-

24837

10580

6660

459

3981

1947

-

3910

2473

1983/84

-

24373

-

6878

542

4133

9126

-

3797

2583

1984/85

-

24135

-

-

-

-

19154

-

3498

2398

1985/86

-

24234

-

-

-

-

20056

-

3568

2053

1986/87

-

24898

-

-

-

-

18097

-

3318

2216

1987/88

-

25422

-

-

-

-

19192

-

3113

2196

1988/89

-

26479

-

-

-

-

19268

-

3158

2309

1989/90

-

25755

-

-

-

-

22396

-

3311

2368

1990/91

-

26466

-

-

-

-

21330

-

3421

2530

1991/92

-

26179

-

-

-

-

21825

-

3046

2393

1992/93

-

26582

-

-

-

-

22173

-

3104

2607

1993/94

-

26611

-

-

-

-

21793

-

2991

2952

1994/95

-

26474

-

-

-

-

22197

-

2668

3144

1995/96

-

26400

10472

7677

-

5188

-

-

2746

3673

1996/97

-

25165

9475

9465

-

5312

-

-

3217

4507

1997/98

-

24446

9224

9561

-

5599

-

-

3099

4912

1998/99

-

24089

9006

10066

5951

151

2809

5803

1999/00

-

23569

8013

10627

6135

170

2355

6990

2000/01

-

24007

7921

10801

6280

215

1674

8558

2001/02

-

23780

7264

9231

7766

413

1041

9334

2002/03

-

23425

6710

8922

8050

873

1123

10906

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Podatki o osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju se nanašajo na konec šolskega leta. / Data on elementary and upper secondary education relate to the end of the school year.

2) Po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju so bile v študijskem letu 1996/97 ustanovljene prve dveletne višje strokovne šole (Ur. l. RS št. 12/96). / Under the Act on Vocational and Professional Education the first two-year higher vocational colleges were introduced in the academic year 1996/97. (OJ RS, No. 12/96).

3) Pri srednjih šolah so zajeti dijaki, ki so se izobraževali po Zakonu o usmerjenem izobraževanju. / Data include upper secondary school students who were educated under the Act on Job-Oriented Education.

4) Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju uvaja nižje in srednje poklicne šole, višje poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, Zakon o gimnazijah pa splošne in strokovne gimnazije (Ur. l. RS št. 12/96). Pri poklicnih šolah so prikazani podatki o številu dijakov, vpisanih v dveletne in triletne poklicne programe, pri tehniških in strokovnih šolah so prikazani dijaki, vpisani v štiriletne oz. petletne strokovne in tehniške programe, pri gimnazijah pa dijaki, vpisani na splošne in strokovnie gimnazije. / The Act on Vocational and Professional Education introduces lower and upper secondary vocational schools, higher vocational colleges, upper secondary technical and professional schools, while the Act on Gymnasiums introduces general and technical gymnasiums (OJ RS No. 12/96). Data on upper secondary vocational schools show the number of pupils enrolled in 2- and 3-year vocational programmes, data on technical and professional schools show the number of pupils enrolled in 4- or 5-year professional and technical programmes, and data on gymnasiums show the number of pupils enrolled in general and technical gymnasiums.

5) Od študijskega leta 1997/98 prištevamo k skupnemu številu študentov tudi absolvente s statusom študenta. / Since the 1997/98 academic year, candidates for graduation who have a student status are included in the total number of students.

6) Pri višjih šolah so zajeti vsi diplomanti višje stopnje, pri visokih strokovnih šolah, fakultetah in umetniških akademijah pa tudi diplomanti visokošolskih strokovnih programov. / Data on university colleges include all graduates at non-university levels of education, data on higher professional schools, faculties and academies of arts include also graduates at higher professional programs.