Stroški dela, Slovenija, 2020

Stroški dela za leto 2020 so znašali 2.498,73 EUR, to je za 5,0 % več kot leta 2019

Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2020 so v Sloveniji znašali 2.498,73 EUR.

  • 21. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

5,0-odstotno letno zvišanje stroškov dela

Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2020 so v Sloveniji znašali 2.498,73 EUR, to je za 5,0 % več kot leta 2019. Največji delež v stroških dela so zavzemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer 86,4 %.


Stroški dela najvišji v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro

Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2020 so bili najvišji v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (3.903,58 EUR) in v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.683,87 EUR), najnižji pa v dejavnosti gostinstvo (1.520,88 EUR) in v drugih dejavnostih (1.653,86 EUR).


Stroški dela v EU-27 za leto 2020 najvišji na Danskem, najnižji v Bolgariji

Po podatkih in metodologiji Eurostata za leto 2020 (vir: Eurostat z dne 18. 10. 2021) so bili povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro za vsa področja dejavnosti (razen za dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo in dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti) in v poslovnih subjektih z več kot 9 zaposlenimi osebami, najvišji na Danskem (45,8 EUR), v Luksemburgu (42,1 EUR) in v Belgiji (41,1 EUR), najnižji pa v Bolgariji (6,5 EUR) in v Romuniji (8,1 EUR); v EU-27 so ti stroški v opazovanem obdobju znašali 28,5 EUR. V Sloveniji so stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v omenjenih področjih dejavnosti in poslovnih subjektih znašali za navedeno leto 19,9 EUR; to nas uvršča med Španijo (22,8 EUR) in Ciper (17,0 EUR).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro, izbrane države EU, 20201)
Povprečni stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro, izbrane države EU, 2020<sup>1)</sup>
1) Podatki za vsa področja dejavnosti (razen za dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo in
dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti) in v poslovnih subjektih z več
kot 9 zaposlenimi osebami.
Vir: Eurostat (18. 10. 2021,
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lc_lci_lev/default/table?lang=en)
Povprečni mesečni stroški stroški dela na zaposleno osebo, Slovenija, 2020
EUR
Stroški dela – skupaj2.498,73
Prejemki zaposlenih oseb2.159,74
Delodajalčevi socialni prispevki330,38
Stroški izobraževanja5,99
Drugi stroški dela7,78
Davki3,63
Subvencije1)8,78M
M manj natančna ocena
1) Subvencije zmanjšujejo stroške dela.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki bodo objavljeni po končani načrtovani reviziji raziskovanja kot tudi izračunavanja dejansko opravljenih delovnih ur, predvidoma do konca leta 2022.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.