Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Imena in priimki, rojstni dnevi, Slovenija, 1. januar 2020

Imena in priimki: Kaj se je v 10 letih spremenilo in kaj je ostalo enako?

Od 1. 1. 2010 do 1. 1. 2020 se je število različnih imen povečalo za 10.000 (na 58.000). Število unikatnih imen se je povečalo za 8.000 (na 41.000). Število imen s frekvenco 20.000+ se je zmanjšalo s 7 na 3. Seznama 10 najpogostejših imen sta se spremenila, še vedno pa sta na vrhu Marija in Franc.

  • 26.5.2020
  • |
  • končni podatki

Število različnih imen se je od 2010 do 2020 povečalo s 47.957 na 58.161

Kaj oz. kje so vzroki za to spremembo? Osnovni vzrok, ki ga statistiki lahko izmerimo, je sprememba v sestavi prebivalstva: v 2010 so bili tuji državljani 4 % prebivalstva Slovenije in so prihajali iz 135 različnih držav, na začetku leta 2020 pa je bilo tujih državljanov skoraj še enkrat toliko (7,5 % prebivalstva), prihajali pa so iz 159 različnih držav sveta. Z naraščanjem deleža tujih državljanov se seznam različnih imen pričakovano daljša, in ti ljudje verjetno tudi svojim potomcem dajejo imena, ki so običajna v njihovih izvornih državah. Naslednji vzrok, ki ga še lahko izmerimo, je kombiniranje oz. sestavljanje imen. O drugih vzrokih pa statistiki samo ugibamo. Ti so lahko moda, slovenjenje tujih imen, prevzemanje imen iz drugih kulturnih okolij, izmišljanje imen, numerologija itd.

Na začetku leta 2020 smo bili prebivalci Slovenije poimenovani z  28.035 moškimi in 30.126 ženskimi imeni.

Število unikatnih imen se je povečalo z 32.631 na 40.757

Število unikatnih imen se je med prebivalci Slovenije v 10 letih povečalo za 8.126. Med vsemi imeni je takih imen 70 % (pred 10 leti 68 %). Med temi je veliko tujih imen, imen, katerih posamezni glas se zapisuje z dvema enakima črkama, največ pa je med temi imeni sestavljenih imen, tj. takih, ki so kombinacija dveh imen.

Število imen, s katerimi je poimenovanih najmanj 20.000 prebivalcev, se je zmanjšalo

V 2010 je bilo imen, ki jih je imelo po najmanj 20.000 prebivalcev, sedem, zdaj, v 2020, so taka imena tri, in sicer: Marija in Ana ter Franc. Frekvenca imen Janez, Anton, Ivan in Jožef se je znižala pod 20.000.

Spremembe v seznamu najpogostejših imen

Iz seznama 10 najpogostejših moških imen je v 10 letih izginilo ime Marjan, na novo pa se je vanj uvrstilo ime Luka. Razvrstitev preostalih imen od tretjega mesta dalje se je premešala. Ime Marko je postalo tretje najpogostejše moško ime v 2019, ime Luka pa se je med prvih 10 uvrstilo v 2018. Na vrhu lestvice ostajata imeni Franc in Janez.

Tudi iz seznama 10 najpogostejših ženskih imen je v 10 letih eno ime izginilo, in sicer Jožefa, na novo pa se je vanj uvrstilo ime Andreja. To se je zgodilo v 2014. Med prvimi 5 najpogostejšimi ženskimi imeni ni bilo sprememb. To so tako kot pred 10 leti Marija, Ana, Maja, Irena, Mojca. Na seznamu 100 najpogostejših moških  imen se je zgodilo 8 sprememb, na seznamu ženskih imen pa 7 sprememb.

Tudi število različnih priimkov se je povečalo, in to za 20.000

Pred 10 leti je bilo priimkov približno še enkrat toliko, kot je bilo različnih imen, in tako je tudi 10 let pozneje. Prebivalci Slovenije imamo 124.947 različnih priimkov. S 77 % priimkov se identificira po manj kot 5 prebivalcev Slovenije. 59 % vseh priimkov se pojavi samo po enkrat; to so večinoma sestavljeni priimki (kombinacija dveh priimkov), v glavnem jih imajo poročene ženske, v manjši meri pa tudi otroci, rojeni staršem, ki niso poročeni.
Na lestvici desetih najpogostejših priimkov v zadnjih 10 letih ni bilo bistvenih sprememb, saj se število prebivalcev s posameznim priimkom ni dosti spremenilo. Prvi med temi in edini, ki ga ima več kot 10.000 oseb, je še vedno priimek Novak (10.881), sledijo priimki Horvat, Kovačič, Krajnc, Zupančič.

Imena in priimki kot palindromi

Palindromi so besede, ki se enako berejo tako z leve proti desni kot iz desne proti levi. Najdemo jih tudi med imeni in priimki. Med imeni jih ni prav veliko. Med nesestavljenimi imeni smo jih našteli 73. Več jih je med ženskimi imeni (46). Največ, tretjina (27), se jih začne (in konča) na črko A, več kot polovico (41) jih ima po tri črke, tretjina (24) pa po pet črk. Najpogostejše ime palindrom je Ana (to ime ima 24.605 prebivalk, drugače pa je to drugo najpogostejše žensko ime v Sloveniji). Med ženskimi imeni palindromi sledijo imena Anna, Ada, Ava, Aja, preostala se pojavijo manjkrat kot 100-krat. Med moškimi imeni palindromi se večkrat kot 100-krat pojavijo imena Oto (449), Tit ter Neven.
Priimkov, ki so palindromi, je približno toliko kot imen palindromov, in sicer 75. Več kot polovica jih ima po pet črk, nekaj več kot tretjina pa po tri črke. Najpogostejša priimka palindroma sta Celec (333 prebivalcev) in Rakar (321), sledijo Rener (240) ter Kek, Kuk, Tot in Kok (teh je po več kot 100).

Imena in priimki, pisno in glasovno enaki krajevnim imenom

Priimki so se na ozemlju današnje Slovenije pojavili v primerjavi z drugimi okolji – zaradi bližine Beneške republike – razmeroma zgodaj, v mestih in trgih že v 13. stoletju. V 16. stoletju so bili že splošno razširjeni, uzakonjeni pa šele s patentom Jožefa II. leta 1780.
Slovenski raziskovalci priimkov delijo priimke po nastanku na priimke, nastale iz rojstnih imen, iz vzdevkov, lastnosti posameznikov in rodbin, iz poklicev in dejavnosti, s katero so se ukvarjali posamezniki,  iz poimenovanj živali in rastlin, iz ledinskih, pokrajinskih, etničnih imen ter imen krajev.

Tokrat smo na SURS iskali enakozvočnice oz. enakopisnice med imeni naselij in imeni in priimki prebivalcev. Ugotavljali smo torej, ali so kakšni priimki in imena prebivalcev glasovno oziroma pisno enaki imenu katerega od 6.035 naselij Slovenije.

So. Takih priimkov je 288, ima pa jih skupaj 37.963 prebivalcev. Najpogostejši taki priimki so: Breznik (tako se piše 1.686 prebivalcev), Pečnik (1.616), Javornik (1.112), Jamnik (1.094), Bukovec (1.025), Resnik (1.014). Priimki, ki so enaki imenom nekaterih naselij brez prebivalcev so: Slapnik (tako se piše 460 prebivalcev), Puc (392), Lisec (258). Priimek, ki je enak imenu po številu prebivalcev sicer največjega naselja iz tega seznama, je priimek Kamnik; tako se piše 161 prebivalcev Slovenije (naselje Kamnik ima 13.880 prebivalcev). Naselja z več kot 2.000 prebivalci, katerih poimenovanja so enaka priimkom nekaterih prebivalcev Slovenije, so še Mengeš, Hrastnik, Žalec, Metlika, Borovnica, Pivka.

Tudi med imeni prebivalcev najdemo taka, ki so glasovno in pisno enaka imenu vsaj enega naselja v Sloveniji. Takih je 52 ženskih imen in 49 moških imen. Najpogostejše žensko ime iz te skupine ženskih imen je ime Zala (tako je ime 4.730 prebivalkam), sledijo Lucija (3.812), Biljana (708), Draga (499), Mihelca (104). Najpogostejše moško ime iz te skupine moških imen je ime Primož (5.713), sledijo Anže (5.674), Urh (755), Florjan (384), Gaj (285), Vitan (203), Dane (164). Več o naseljih, katerih poimenovanja so enaka omenjenim ženskim in moškim imenom, boste izvedeli v aplikaciji Krajevna imena.

Osvežena interaktivna aplikacija

Če preklikate aplikacijo Imena in rojstni dnevi, boste odkrili še več drugih zanimivih podatkov o imenih in priimkih prebivalcev Slovenije ter o njihovih rojstnih dneh. Aplikacija je z današnjim dnem osvežena s podatki na 1. januar 2020. Podatki o imenih in priimkih prebivalcev ter o imenih novorojenih otrok, ki se nanašajo na pretekla leta, pa so vam na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Najpogostejša osebna imena prebivalcev, Slovenija, 1. januar 2020
MoškiŽenskePrebivalci
Vrstni redimeštevilopovprečna
starost
imeštevilopovprečna
starost
priimekštevilo
1Franc22.09367,5Marija51.65970,7Novak10.881
2Janez19.95860,4Ana24.60553,8Horvat9.392
3Marko17.28641,3Maja13.54432,6Kovačič5.510
4Andrej16.56447,0Irena11.94755,1Krajnc5.456
5Ivan16.55864,2Mojca11.26344,3Zupančič4.963
6Anton16.24165,6Nina10.38627,5Potočnik4.618
7Jožef14.12769,4Mateja10.32640,3Kovač4.603
8Jože13.63258,5Nataša10.05244,2Mlakar3.890
9Luka13.05420,4Andreja9.29844,7Vidmar3.823
10Peter12.02548,0Barbara9.24541,7Kos3.799
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.