Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Bruto domači proizvod po regijah, Slovenija, 2018

Rast BDP v 2018 najvišja v osrednjeslovenski (7,3-odstotna), najnižja v goriški statistični regiji (3,7-odstotna)

BDP je bil v 2018 glede na 2017 v povprečju višji za 6,4 %. Najbolj se je zvišal v osrednjeslovenski (za 7,3 %), najmanj pa v goriški statistični regiji (za 3,7 %). Zaposlenost se je zvišala v vzhodni Sloveniji za 3,3 %, v zahodni pa za 3,1 %.

  • 20.12.2019
  • |
  • brez statusa
Rast BDP je bila višja kot v celotni Sloveniji v petih statističnih regijah
BDP je bil v 2018 v Sloveniji nominalno za 6,4 % višji kot v 2017; znašal je 45.755 milijonov EUR. Na ravni statističnih regij se je najbolj zvišal v osrednjeslovenski regiji (za 7,3 %), v jugovzhodni Sloveniji (za 7,1 %) in koroški (za 7,0 %), najmanj pa v goriški regiji (za 3,7 %). V podravski regiji, katere delež BDP je bil med regijami drugi največji (12,6 %), je bila rast 6,0-odstotna, v zasavski regiji, katere delež BDP je bil najmanjši (1,4 %), pa je bila rast 5,4-odstotna.

Regionalne razlike v bruto domačem proizvodu na prebivalca se povečujejo
Slovenski BDP na prebivalca v letu 2018 je najbolj presegel BDP na prebivalca v osrednjeslovenski regiji (za 41,1 %), najbolj zaostajal za slovenskim povprečjem pa je v zasavski regiji (za 47,6 %). K BDP na prebivalca osrednjeslovenske regije (ta je znašal 31.169 EUR) je pomembno prispeval neto pritok dnevnih delovnih migrantov iz drugih regij, saj tega samo z lokalno delovno silo ne bi bilo mogoče doseči. Razlika med najbolj in najmanj uspešno regijo je znašala 88,7 odstotne točke, kar je za 0,6 odstotne točke več kot v 2017. Bolj natančen kazalnik merjenja regionalnih razlik je disperzija. Ta kazalnik je pokazal, da se je BDP na prebivalca v regijah v 2018 razlikoval v povprečju za 21,9 % od nacionalnega BDP na prebivalca. V primerjavi z 2017 je bila ta razlika v 2018 večje za 0,4 odstotne točke.

Položaj slovenskih kohezijskih regij v Evropski uniji
Zahodna Slovenija je v letu 2017, na katero se nanašajo zadnji znani podatki o BDP na prebivalca v standardih kupne moči (SKM) za države članice Evropske unije, dosegla 102 % povprečja Evropske unije oziroma 101. mesto med 283 regijami na ravni NUTS 2, vzhodna Slovenija pa 70 % in se je uvrstila na 212. mesto. Zahodna Slovenija je presegla povprečni BDP na prebivalca Evropske unije tudi v letih od 2003 do 2010; najbolj v 2008 (108,8 %), najmanj pa v 2010 (100,8 %). V grafikonu 2 so prikazani podatki o BDP na prebivalca, izraženi v standardih kupne moči. Ti kažejo, da najvišji BDP na prebivalca ustvarijo v regijah, v katerih so glavna mesta. Razlike med regijami so sorazmerno majhne na Danskem in Švedskem, v Hrvaški, Slovaški, Češki in državah z BDP nižjim od povprečja v Evropski uniji. Slovenija se uvršča med države s sorazmerno majhnimi razlikami med regijami.

Zaposlenost in delež sredstev za zaposlene v BDP v 2018 večja
Po oceni nacionalnih računov je bilo v kohezijski regiji zahodna Slovenija zaposlenih 539.170 oseb, kar je za 3,1 % več kot v 2017, v kohezijski regiji vzhodna Slovenija pa 481.549 oseb, kar je za 3,3 % več kot v letu prej.

Delež sredstev za zaposlene je v Sloveniji v 2018 predstavljal 49,9 % BDP. V kohezijski regiji zahodna Slovenija je delež sredstev za zaposlene v BDP te regije znašal 50,8 % (0,6- odstotne točke več kot v 2017), v kohezijski regiji vzhodna Slovenija pa 48,7 % BDP te regije (0,3-odstotne točke več kot v 2017).

Revizija podatkov
Na voljo so revidirani regionalni podatki o BDP, BDV, zaposlenosti, sredstvih za zaposlene in opravljenih delovnih urah. Revizija je bila načrtovana; zajela pa je celotno časovno obdobje podatkov po regijah, tj. od leta 2000 dalje. Omenjeni regionalni podatki se razlikujejo od doslej objavljenih podatkov zaradi uskladitve z revidiranimi podatki na nacionalni ravni.

Bruto domači proizvod na prebivalca in na zaposlenega1), statistične regije, Slovenija, 2018
Bruto domači proizvod na prebivalca in na zaposlenega<sup>1)</sup>, statistične regije, Slovenija, 2018
1) Podatek vključuje zaposlene in samozaposlene po domačem konceptu nacionalnih računov.
Vir: SURS
Bruto domači proizvod po statističnih in kohezijskih regijah, Slovenija, 2018
Mio. EURStruktura (%)EURIndeks
.na prebivalca
SLOVENIJA45.755100,022.083100,0
Vzhodna Slovenija19.81943,318.14882,2
  Pomurska1.7143,714.93767,6
  Podravska5.74912,617.83880,8
  Koroška1.2642,817.88581,0
  Savinjska5.11511,219.98790,5
  Zasavska6611,411.57452,4
  Posavska1.3833,018.31482,9
  Jugovzhodna Slovenija3.1046,821.63097,9
  Primorsko-notranjska8291,815.83771,7
Zahodna Slovenija25.93656,726.469119,9
  Osrednjeslovenska16.97037,131.169141,1
  Gorenjska4.0418,819.83389,8
  Goriška2.3415,119.93090,2
  Obalno-kraška2.5845,622.627102,5
Vir: SURS
Bruto domači proizvod, slovenski in sosednje NUTS2 regije, 2017
Na prebivalca, indeks, EU=100
Evropska unija100
Steiermark115,0
Kärnten108,7
Friuli-Venezia Giulia104,7
Zahodna Slovenija102,0
Burgenland90,3
Nyugat-Dunántúl71,7
Vzhodna Slovenija70,0
Kontinentalna Hrvatska63,0
Jadranska Hrvatska59,3
Vir: Eurostat
Zaposlenost in sredstva za zaposlene, kohezijski regiji, Slovenija, 2018
ZaposlenostSredstva za zaposlene
št. osebletna sprememba
(%)
mio. EURdelež v BDP
(%)
letna sprememba
(%)
SLOVENIJA1.020.719103,222.81349,97,4
  Vzhodna Slovenija481.549103,39.64948,76,5
  Zahodna Slovenija539.170103,113.16550,88,0
Vir: SURS
Razlike v regionalnem bruto domačem proizvodu na prebivalca, Slovenija
20082009201020112012201320142015201620172018
Razlika med max. in min. (indeksne točke)84,286,284,283,886,284,385,486,788,188,188,7
Disperzija (% od nacionalnega povprečja)23,024,323,823,023,022,221,821,221,721,521,9
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.