Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Kazalniki trajnostnega razvoja, Slovenija, 2018

Objavljamo posodobljene kazalnike ciljev trajnostnega razvoja Slovenije

S kazalniki ciljev trajnostnega razvoja Slovenije spremljamo napredek Slovenije pri doseganju 17 ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030.

 • 20.12.2019
 • |
 • končni podatki
Agenda 2030, ki so jo v 2015 sprejele države članice Organizacije združenih narodov, uravnoteženo povezuje tri razsežnosti trajnostnega razvoja: ekonomsko, socialno in okoljsko. Njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja obsega pet področij, odločilnih za človeštvo in naš planet: ljudje, planet, blaginja, mir in partnerstvo.

V nadaljevanju prikazujemo doslej dosežene vrednosti posameznih izbranih kazalnikov, s katerimi spremljamo napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Slovenije.

LJUDJE – Odpraviti vse oblike revščine in lakote ter zagotoviti dostojanstvo in enakopravnost • Stopnja tveganja socialne izključenosti se je v Sloveniji v 2018 glede na prejšnje leto znižala za 0,9 odstotne točke. Znašala je 16,2 %; to pomeni, da je bilo tveganju socialne izključenosti izpostavljenih približno 326.000 oseb. 
 • Delež kmetijskih zemljišč v uporabi z ekološko pridelavo ali v preusmeritvi je v 2017 znašal 9,6 %. Glede na prejšnje leto se je povečal za 0,5 odstotne točke.
 • Svoje splošno zdravstveno stanje je v 2018 ocenilo kot dobro ali zelo dobro 65 % oseb, kot srednje dobro 25 %, kot slabo ali zelo slabo pa 10 % oseb. Deleži se glede na prejšnje leto niso spremenili.
 • V šolskem letu 2018/2019 je bilo vključenih v vrtce 93,5 % otrok, starih 4 in 5 let, kar je za 0,5 odstotne točke več kot v prejšnjem letu.
 • Med poslanci in poslankami v državnem zboru je v prvem četrtletju 2019 bilo 22,1 % žensk. Najvišji delež je bil zabeležen v 2015, ko je znašal 28,5 %.
 
PLANET – Obvarovati naravne vire in podnebje našega planeta za prihodnje generacije


 • Na komunalne čistilne naprave z vsaj sekundarno stopnjo čiščenja je bilo v 2017 priključenih 67,7 % prebivalcev. V zadnjih 10 letih se je delež povečal za 15,6 odstotne točke.
 • V 2018 je prebivalec Slovenije povprečno zavrgel 68 kg hrane ali 4 kg več kot v 2017. 
 • Emisije toplogrednih plinov so se v Sloveniji v obdobju 1986–2017 zmanjšale za 14,5 %.
 • Ribiči, ki se ukvarjajo z morskim gospodarskim ribolovom, so v 2018 ujeli okoli 126 ton svežih ribiških proizvodov. Skupna masa ulova je bila za 1,6 % manjša od mase ulova v 2017.
 • Delež gozda v celotni površini države je v letu 2018 znašal 58,1 % in se v zadnjih letih ni bistveno spremenil.
 
BLAGINJA – Zagotoviti uspešna in izpolnjujoča življenja v sožitju z naravo


 • Primerno ogrevanega stanovanja si v 2018 ni moglo privoščiti 4 % gospodinjstev, kar je za 1 odstotno točko manj kot v 2017.
 • Med prebivalci in prebivalkami, starimi 20–64 let, je bilo v 2018 75,4 % delovno aktivnih, kar je za 2 odstotni točki več kot v prejšnjem letu. Med moškimi je bil ta delež 79-odstoten, med ženskami 71,6-odstoten. 
 • Bruto domači izdatki za raziskave in razvoj so v 2018 predstavljali 2 % bruto domačega proizvoda.
 • Bruto domači proizvod na prebivalca je bil v Sloveniji v 2018 za 13 % nižji od povprečja v celotni EU-28. 
 • Zaradi posledic transportnih nezgod je v 2018 umrlo 109 oseb, kar je 7 oseb manj kot v 2017.

MIR – Spodbujati miroljubne, pravične in vključujoče družbe


 • Stopnja zaupanja državljanov Slovenije v Evropski parlament je bila v 2018 38-odstotna, v Evropsko komisijo pa 36-odstotna, toliko kot v 2017.

PARTNERSTVO – Izvajati program na podlagi trdnega globalnega partnerstva


 • Za uradno razvojno pomoč je Slovenija v 2018 namenila 0,16 % svojega bruto nacionalnega dohodka, toliko kot v 2017.
 
Več podatkov je na voljo na posodobljeni podstrani spletne strani SURS, namenjeni kazalnikom ciljev trajnostnega razvoja. 

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.