Poraba v gospodinjstvih, Slovenija, 2015

V 2015 gospodinjstva porabila za življenjske potrebščine povprečno 17.334 EUR

Izdatki za transport, hrano, brezalkoholne pijače in stanovanje so bili v letu 2015 polovica izdatkov gospodinjstev za življenjske potrebščine.

  • 6. 10. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodinjstva so v letu 2015 porabila za življenjske potrebščine povprečno 17.334 EUR, od tega 2.671 EUR za nakupe hrane in brezalkoholnih pijač
Gospodinjstva so v letu 2015 v povprečju porabila 19.496 EUR ali 1.625 EUR na mesec. Od tega so namenila za nakupe življenjskih potrebščin 17.334 EUR (to je 88,9 % vseh porabljenih sredstev) ali 1.444 EUR na mesec. Drugi izdatki so v letu 2015 znašali 2.163 EUR (ali 11,1 %). Med te izdatke uvrščamo izdatke za nakup stanovanja ali hiše, nakup zemljišča za gradnjo, za velika dela in druge izdatke.

Izdatki za transport, hrano in brezalkoholne pijače ter stanovanje so bili polovica izdatkov za življenjske potrebščine
Izdatki za nakupe življenjskih potrebščin so se v primerjavi z letom 2012 zvišali za 3,2 %; največji del teh izdatkov so bili izdatki za transport (3.601 EUR ali 20,8 %), izdatki za hrano in brezalkoholne pijače (2.671 EUR ali 15,4 %) in izdatki, povezani s stanovanjem (2.558 EUR ali 14,8 %). Večji izdatki so bili še izdatki za raznovrstno blago in storitve (2.062 EUR ali 11,9 %) ter izdatki za rekreacijo in kulturo (1.466 EUR ali 8,5 %).

Gospodinjstva z najnižjimi dohodki porabila 21 % sredstev za hrano in brezalkoholne pijače
Primerjava med petino gospodinjstev z najvišjimi (5. kvintil) in petino gospodinjstev z najnižjimi dohodki (1. kvintil) je pokazala, da so gospodinjstva z najvišjimi dohodki porabila za nakupe življenjskih potrebščin 3,2-krat toliko kot gospodinjstva z najnižjimi dohodki.
 
Gospodinjstva v najnižjih dveh dohodkovnih razredih so v okviru izdatkov za življenjske potrebščine porabila najvišji znesek za hrano in brezalkoholne pijače ter stanovanje, za preostala gospodinjstva pa so bili med temi izdatki glavna postavka izdatki za transport ter hrano in brezalkoholne pijače. Za gospodinjstva v najnižjem dohodkovnem razredu so bili izdatki za hrano in brezalkoholne pijače ter izdatki, povezani s stanovanjem, 46 % izdatkov za življenjske potrebščine, za tista v najvišjem dohodkovnem razredu pa 23 % izdatkov za življenjske potrebščine.

Štiričlanska gospodinjstva porabila 2,7-krat toliko kot enočlanska gospodinjstva
Gospodinjstva v Sloveniji so v letu 2015 štela povprečno 2,6 člana in za nakupe življenjskih potrebščin porabila povprečno 17.334 EUR. Izdatki gospodinjstev za nakupe življenjskih potrebščin glede na število članov so bili v povprečju taki:
• enočlanska gospodinjstva so porabila 8.932 EUR, od tega največ za stanovanje (22,8 %) ter hrano in brezalkoholne pijače (19,5 %);
• dvočlanska gospodinjstva so porabila 14.925 EUR ali 1,7-krat toliko kot enočlanska, od tega največ za hrano in brezalkoholne pijače (17,6 %) ter transport (18,8 %);
• tričlanska gospodinjstva so porabila 20.669 EUR ali 2,3-krat toliko kot enočlanska, od tega največ za transport (22,4 %) ter hrano in brezalkoholne pijače (14,2 %);
• štiričlanska gospodinjstva so porabila 24.515 EUR ali 2,7-krat toliko kot enočlanska, od tega največ za transport (23,4 %) ter hrano in brezalkoholne pijače (13,3 %).
 
Z upoštevanjem denarne vrednosti lastne proizvodnje se mesečna poraba gospodinjstev zviša povprečno za 37 EUR
Če porabljenim denarnim sredstvom za nakupe življenjskih potrebščin prištejemo še denarno vrednost lastne proizvodnje (ta je na mesec znašala okoli 37 EUR), so gospodinjstva v letu 2015 v povprečju porabila 17.775 EUR ali 1.481 EUR na mesec. V tej vrednosti so upoštevani nakupi življenjskih potrebščin in tudi denarna vrednost lastne proizvodnje. Ta zajema vrednost pridelkov in izdelkov iz lastne proizvodnje, porabljenih v gospodinjstvu v enem letu (hrana, pijača, drva za ogrevanje).
Infografika: Struktura izdatkov gospodinjstev za življenjske potrebščine, Slovenija, 2015
Infografika: Struktura izdatkov gospodinjstev za življenjske potrebščine, Slovenija, 2015
Vir: SURS
Grafikon 1: Primerjava izdatkov (ECOICOP) glede na dohodek gospodinjstev, Slovenija, 2015
Grafikon 1: Primerjava izdatkov (ECOICOP) glede na dohodek gospodinjstev, Slovenija, 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Porabljena denarna sredstva gospodinjstev, Slovenija, 2015
Povprečno na
gospodinjstvo
Povprečno na
člana gospodinjstva
Struktura
EUR%
Skupaj19.4961)7.5241)100,0
Izdatki za življenjske potrebščine (ECOICOP)17.3346.6891)88,9
  Hrana in brezalkoholne pijače2.6711.03113,7
  Alkoholne pijače, tobak3631401,9
  Oblačila in obutev1.1594475,9
  Stanovanja, voda, električna energija, plin in
drugo gorivo
2.55898713,1
  Stanovanjska in gospodinjska oprema in
tekoče vzdrževanje stanovanj
8603324,4
  Zdravstvo4361682,2
  Prevoz3.6011.39018,5
  Komunikacije9893825,1
  Rekreacija in kultura1.4665667,5
  Izobraževanje178690,9
  Restavracije in hoteli9913825,1
  Raznovrstno blago in storitve2.06279610,6
Drugi izdatki (izdatki za nakup stanovanja, prenove, velika dela, drugi izdatki)2.163M835M11,1
M manj natančna ocena - previdna uporaba
1) Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobnejši podatki bodo objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT,  14. 12. 2016.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.