Stroški dela po socioekonomskih značilnostih zaposlenih in samozaposlenih, Slovenija, 2020

Zaposlenost se je v letu 2020 znižala za 0,6 %, skupni stroški dela pa so se kljub temu povečali za 2,5 %

Število zaposlenih v 2020 za 0,9 % manjše, število samozaposlenih pa za 0,6 % večje. Stroški dela za zaposlene in samozaposlene osebe skupaj so v letu 2020 znašali povprečno 2.296 EUR/mesec; glede na leto prej so bili višji za 3,1 %.

  • 17. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Povprečni stroški dela so v 2020 znašali 27.558 EUR, to je 3,1 % več kot v prejšnjem letu

Zaposlenost se je v 2020 glede na 2019 znižala za 0,6 %, skupni stroški dela pa so se kljub temu povečali, in sicer za 2,5 %. Stroški dela za zaposlene in stroški dela samozaposlenih oseb skupaj so v letu 2020 znašali povprečno 2.296 EUR na mesec; glede na leto prej so bili višji za 3,1 %. Stroški dela za zaposlene osebe so se najizraziteje povečali v dejavnostih zdravstvo (za 18,0 %), socialno varstvo (17,0 %) ter v proizvodnji usnja in usnjenih izdelkov (za 11,1 %). Zmanjšali pa so se najbolj v zračnem prometu (za 33,8 %), dejavnosti potovalnih agencij (za 23,0 %) in v dejavnosti dajanja v najem in zakup (za 11,6 %).

Število zaposlenih se je izraziteje povečalo v dejavnostih članskih organizacij (za 11,4 %), proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov (za 11,0 %) in v ravnanju z odplakami in odpadki (9,4 %). Zmanjšalo pa se je najizraziteje v zračnem prometu (za kar 61,4 %), znatno pa tudi v proizvodnji usnja in usnjenih izdelkov (za 20,0 %) in v zaposlovalnih dejavnostih (za 19,7 %).

Število zaposlenih glede na njihovo izobrazbo, spol in starost se je gibalo takole: Število zaposlenih z vsaj višješolsko izobrazbo se je povečalo (za 1,4 % ali za 4.347). Števili oseb s srednješolsko in osnovnošolsko izobrazbo pa sta tokrat upadli (število prvih za 2,2 % ali za 10.5050), število drugih pa za 1,8 % ali za 1.231).

Število zaposlenih moških je upadlo nekoliko manj (za 0,7 %) kot število zaposlenih žensk (1,1 %).

Število mlajših zaposlenih (15–29 let) in število tistih v srednji starostni skupini (30-49 let) sta se zmanjšali, prvo za 5,4 %, drugo pa za 1,2 %. Število starejših zaposlenih (50 let in več) pa se je povečalo za 1,9 %.

Razlike v stroških dela za različne socialnoekonomske skupine zaposlenih so se v 2020 večinoma še naprej manjšale

Na razlike v stroških dela vpliva med proučevanimi dejavniki (spol, starost, izobrazba, področje dejavnosti) najbolj raven dosežene izobrazbe. V letu 2020 so stroški dela za srednješolsko izobražene znašali 63,9 % stroškov dela za višje- in visokošolsko izobražene, stroški dela za osnovnošolsko izobražene pa 50,5 % stroškov dela za višje- in visokošolsko izobražene. Ta razlika se je v letu 2020 glede na leto 2019 pri srednješolsko izobraženih zaposlenih zmanjšala za 0,8 odstotne točke, pri osnovnošolsko izobraženih zaposlenih pa se je tokrat povečala za 0,4 odstotne točke.

Zaposlenost se je najbolj povečala v skupini mlajših moških z osnovnošolsko izobrazbo (za 7,8 %), med temi pa najmočneje v dejavnosti gradbeništvo (za 31,5 %). Zmanjšala pa se je najbolj med ženskami v srednji starostni skupini z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (za 10,5 %), med temi pa najbolj v dejavnosti kmetijstvo (za 28,5 %). Stroški dela so bili v povprečju najvišji za starejše moške z vsaj višješolsko izobrazbo (3.877 EUR na mesec), najnižji pa za starejše ženske z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (1.412 EUR na mesec).

Število zaposlenih v 2020 za 0,9 % manjše, število samozaposlenih pa za 0,6 % večje

Število zaposlenih je v 2020 glede na 2019 upadlo za 0,9 %. Število samozaposlenih oseb pa se je povečalo za 0,6 % ali za 1.229. Število samozaposlenih se je najizraziteje povečalo v informacijskih, komunikacijskih, finančnih, zavarovalniških ter dejavnostih poslovanja z nepremičninami (za 4,7 %) in gradbeništvu (za 4,2 %). Izraziteje zmanjšalo pa se je v trgovini (za 2,7 %) in gostinstvu (za 2,0 %).

Samozaposleni (samostojni podjetniki, kmetje in zaposleni na podlagi avtorskih pogodb) ustvarjajo poslovni presežek/raznovrstni dohodek na podlagi vloženega dela in kapitala. V letu 2020 so ustvarili 3.603 milijone EUR poslovnega presežka/raznovrstnega dohodka ali za 5,9 % manj kot v letu 2019. Stroški dela samozaposlenih so bili v letu 2020 ocenjeni na 3.468 milijonov EUR, kar je za 2,0 % več, kot so (po oceni) znašali v letu 2019. Bili so torej višji, njihov poslovni presežek/raznovrstni dohodek pa je upadel. Zaradi tega je bila vrednost njihovih stroškov dela skoraj enaka vrednosti njihovega raznovrstnega dohodka v tem letu.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Povprečni stroški dela zaposlenih po doseženi izobrazbi in dejavnostih, Slovenija, 2020
Povprečni stroški dela zaposlenih po doseženi izobrazbi in dejavnostih, Slovenija, 2020
Vir: SURS
Rast števila zaposlenih po doseženi izobrazbi in dejavnostih, Slovenija, 2020
Dosežena izobrazba
Skupajosnovnošolska
ali manj
srednješolskavišješolska,
visokošolska
letne stopnje rasti (%)
Dejavnosti skupaj-0,9-1,8-2,21,4
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo-4,9-5,7-6,80,0
B Rudarstvo-4,3-5,2-5,2-0,7
C Predelovalne dejavnosti-2,2-5,4-2,40,3
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro0,2-0,30,10,4
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in skrb za okolje7,51,78,78,2
F Gradbeništvo1,47,90,3-0,1
G Trgovina, vzdrževanje in popravila vozil0,0-0,3-0,81,6
H Promet in skladiščenje-1,95,4-2,6-2,3
I Gostinstvo-4,9-3,4-5,7-1,8
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti3,4-2,61,94,2
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-2,9-11,9-6,2-1,2
L Poslovanje z nepremičninami2,7-2,30,07,0
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti0,9-2,6-1,82,4
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti-12,2-9,6-12,7-12,5
O Dejavnosti uprave in obrambe, obvezna socialna varnost 0,9-0,4-2,02,3
P Izobraževanje1,61,1-4,03,4
Q Zdravstvo in socialno varstvo3,65,73,13,8
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti-2,9-10,2-5,6-0,3
S Druge dejavnosti1,2-2,12,20,1
T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim osebjem-1,1-1,1-1,1-1,1
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.