Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, januar 2020

Prihodek od prodaje storitev v januarju 2020 višji kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje storitev je bil v januarju 2020 višji na mesečni in na letni ravni (na mesečni za 0,3 %, na letni pa za 2,9 %).

  • 31.3.2020
  • |
  • začasni podatki

Prihodek od prodaje storitev v januarju 2020 višji kot prejšnji mesec


Prihodek od prodaje storitev je bil v januarju 2020 za 0,3 % višji kot v prejšnjem mesecu. Najizraziteje se je zvišal v gostinstvu (za 2,0 %); višji je bil tako v nastanitvenih storitvah kot tudi v dejavnosti strežbe jedi in pijač. Višji kot v prejšnjem mesecu je bil tudi v dejavnosti promet in skladiščenje (za 1,5 %), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,3 %) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 1,1 %). Nižji kot v prejšnjem mesecu je bil le prihodek v poslovanju z nepremičninami (za 16,8 %) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 1,9 %).


Prihodek od prodaje storitev višji tudi na letni ravni


Nižja rast prihodka od prodaje storitev, ki smo jo zaznavali v zadnjih mesecih leta 2019, se je nadaljevala tudi v letu 2020. V januarju 2020 je bila sicer za 2,9 % višja kot v januarju 2019, vendar pa je bila to ena najnižjih rasti v zadnjih dveh letih. Najizraziteje se je prihodek znižal v poslovanju z nepremičninami (za 1,4 %), vendar je bila nižja medletna rast prihodka od prodaje storitev predvsem posledica padca prihodka v dejavnosti promet in skladiščenje (za 0,2 %). V preostalih skupinah storitvenih dejavnosti je bil prihodek na letni ravni višji; rast je bila najizrazitejša v gostinstvu, 8,2 - odstotna. V strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih je bil višji za 7,8 %, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 6,7 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 2,9 %.


Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2015=100)
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
I 2020
XII 2019
I 2020
I 2019
I 2020
Ø 2015
Skupaj1)100,3102,9131,7
H Promet in skladiščenje101,599,8131,7
49 Kopenski promet; cevovodni transport101,3101,5138,6
50 Vodni prometzzz
51 Zračni prometzzz
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti100,999,8138,6
53 Poštna in kurirska dejavnost100,6105,0124
I Gostinstvo102,0108,2144
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve102,8105,4122,7
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač102,3111,3158,8
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti98,1102,9122,5
58 Založništvo90,798,2134,3
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi109,2118,6157,2
60 Radijska in televizijska dejavnost99,599,3117
61 Telekomunikacijske dejavnosti97,297,4100,1
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti102,6107,1141,8
63 Druge informacijske dejavnosti100,4124,0197,7
L Poslovanje z nepremičninami83,298,6117,9
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)101,1107,8134,1
69 Pravne in računovodske dejavnosti83,6108,7115,5
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje65,9101,6154,1
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje102,5100,8119,8
73 Oglaševanje in raziskovanje trga105,0150,5158,5
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti102,097,9151,9
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti101,3106,7140,3
77 Dajanje v najem in zakup74,8130,4193,7
78 Zaposlovalne dejavnosti90,990,2116,5
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti103,8119,0138,6
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti104,7116,1125,5
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice92,7104,1119,5
81.2 Čiščenje103,8104,9130
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti97,9108,1190
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v uredbi o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja, razen iz podatkov za naslednje storitvene dejavnosti: poslovanje z nepremičninami (L68), dajanje v najem in zakup (N77) ter oskrba stavb in okolice (N81); podatki za te dejavnosti so na voljo od leta 2015 naprej, na voljo so samo originalni podatki, ki jih zaradi kratkosti časovnih vrst še ne desezoniramo.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

S koncem leta 2019 smo v podatkovni bazi SiStat prenehali objavljati tabelo Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih po skupinah dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, mesečno. Navodila za izračun podatkov, ki so bili objavljeni v tej tabeli, so na voljo v Metodoloških pojasnilih.Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.