Poraba v gospodinjstvih, Slovenija, 2018

Gospodinjstva v Sloveniji porabila v 2018 za življenjske potrebščine povprečno 19.560 EUR

Za transport, hrano, brezalkoholne pijače in stanovanje so gospodinjstva v Sloveniji v 2018 porabila polovico celotnega zneska, ki so ga v tem letu porabila za življenjske potrebščine.

  • 8. 10. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Izdatki za transport, hrano in brezalkoholne pijače ter stanovanje so bili polovica izdatkov za življenjske potrebščine
Za vse izdatke v letu 2018 so gospodinjstva v Sloveniji porabila povprečno 21.360 EUR. Od tega so za nakupe življenjskih potrebščin porabila 19.560 EUR (to je 92 % vseh porabljenih sredstev) ali 1.630 EUR na mesec, ostanek, 1.801 EUR, pa za druge izdatke, na primer za  prenove, večja dela ipd.  

Gospodinjstva so v letu 2018 porabila za življenjske potrebščine 13 % več sredstev kot v letu 2015. Največji del teh sredstev so porabila za transport (4.184 EUR ali 21,4 %), sledili so izdatki za hrano in brezalkoholne pijače (2.817 EUR ali 14,4 %) in izdatki, povezani s stanovanjem (2.736 EUR ali 14,0 %). Večji izdatki so bili še izdatki za raznovrstno blago in storitve (2.191 EUR ali 11,2 %) ter izdatki za rekreacijo in kulturo (1.776 EUR ali 9,1 %).


Gospodinjstva z najnižjimi dohodki porabila za hrano in brezalkoholne pijače 22 % vseh porabljenih sredstev
Petina gospodinjstev z najvišjimi dohodki (5. kvintil) je porabila za nakupe življenjskih potrebščin 3,6-krat več kot petina gospodinjstev z najnižjimi dohodki (1. kvintil).

Za gospodinjstva v najnižjih dveh dohodkovnih razredih so bili med izdatki za življenjske potrebščine glavna postavka izdatki za hrano in brezalkoholne pijače ter stanovanje. Za gospodinjstva v preostalih dohodkovnih razredih pa so bili med temi izdatki glavna postavka izdatki za transport ter hrano in brezalkoholne pijače.

Za gospodinjstva v najnižjem dohodkovnem razredu so bili izdatki za hrano in brezalkoholne pijače 22 % izdatkov za življenjske potrebščine, skupaj z izdatki, povezanimi s stanovanjem, pa 45 % izdatkov za življenjske potrebščine. Za gospodinjstva v najvišjem dohodkovnem razredu pa so bili izdatki za hrano in brezalkoholne pijače 12 % izdatkov za življenjske potrebščine, skupaj z izdatki, povezanimi s stanovanjem, pa 22 % izdatkov za življenjske potrebščine, kar je prav tolikšen delež, kot so znašali izdatki za hrano in brezalkoholne pijače pri gospodinjstvih v najnižjem dohodkovnem razredu. 


Štiričlanska gospodinjstva porabila 2,8-krat toliko kot enočlanska gospodinjstva
Gospodinjstva v Sloveniji so v letu 2018 štela povprečno 2,5 člana. Povprečni izdatki gospodinjstev v Sloveniji za nakupe življenjskih potrebščin glede na število članov so bili v 2018 taki:

  • enočlanska gospodinjstva: 10.094 EUR, od tega 20,1 % za stanovanje, 18,4 % za hrano in brezalkoholne pijače; 
  • dvočlanska gospodinjstva: 17.312 EUR (ali 1,7-krat toliko kot enočlanska), od tega 19,1 % za transport, 15,9 % za stanovanje;  
  • tričlanska gospodinjstva:  24.636 EUR (ali 2,4-krat toliko kot enočlanska), od tega 22,9 % za transport, 13,0 % za hrano in brezalkoholne pijače;  
  • štiričlanska gospodinjstva: 28.458 EUR (ali 2,8-krat toliko kot enočlanska), od tega 24,8 % za transport, 12,4 % za hrano in brezalkoholne pijače.

 
Z upoštevanjem vrednosti lastne proizvodnje gospodinjstev se njihova mesečna poraba zviša za 37 EUR (na 1. 667 EUR)
Lastna proizvodnja gospodinjstev zajema vrednost pridelkov in izdelkov iz lastne proizvodnje, porabljenih v gospodinjstvu v enem letu (npr. hrana, pijača, drva za ogrevanje). Vrednost teh izdelkov in pridelkov je znašala na mesec povprečno 37 EUR. Če ta znesek prištejemo znesku, ki je bil v povprečju porabljen za nakupe življenjskih potrebščin, so gospodinjstva v letu 2018 v povprečju porabila 20.004 EUR ali 1.667 EUR na mesec. V tej vrednosti so upoštevani nakupi življenjskih potrebščin in tudi denarna vrednost lastne proizvodnje.

Primerjava izdatkov (ECOICOP) glede na dohodek gospodinjstev, Slovenija, 2018
Primerjava izdatkov (ECOICOP) glede na dohodek gospodinjstev, Slovenija, 2018
Vir:SURS
Izdatki za življenjske potrebščine (ECOICOP), Slovenija, 2018
Povprečno na
gospodinjstvo
Povprečno na
člana gospodinjstva
Struktura
EUR%
Skupaj19.5601)7.883100,0
  Hrana in brezalkoholne pijače2.8171.13514,4
  Alkoholne pijače in tobak3511411,8
  Oblačila in obutev1.3155306,7
  Stanovanja, voda, električna energija, plin in
drugo gorivo
2.7361.10314,0
  Stanovanjska in gospodinjska oprema in
tekoče vzdrževanje stanovanj
1.1234535,7
  Zdravstvo5652282,9
  Prevoz4.1841.68621,4
  Komunikacije1.0164095,2
  Rekreacija in kultura1.7767169,1
  Izobraževanje188761,0
  Restavracije in hoteli1.2975236,6
  Raznovrstno blago in storitve2.19188311,2
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobnejši podatki bodo objavljeni v podatkovni bazi SiStat 11. 12. 2019.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.