Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2017

Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost so v 2017 znašali 801,1 milijona EUR ali 1,9 % BDP

Za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) se je v Sloveniji v letu 2017 porabilo 801,1 milijona EUR, kar je za 1,3 % manj kot v letu 2016.

  • 8.11.2018
  • |
  • začasni podatki

Za RRD porabljenih manj sredstev kot v prejšnjem letu
Po začasnih podatkih so se bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (BIRR) v Sloveniji v letu 2017 glede na prejšnje leto zmanjšali; znašali so 801,1 milijona EUR, kar je za 1,3 % manj kot v letu 2016. Delež BIRR v BDP1 se je prav tako zmanjšal: v letu 2017 je znašal 1,9 %, leto prej pa 2,0 %.

Največ sredstev za izvajanje RRD prispeva in porabi poslovni sektor
Največ sredstev za izvajanje RRD v Sloveniji porabi poslovni sektor. Po začasnih podatkih je njegov delež v BIRR v letu 2017 znašal 74,7 %. Delež državnega sektorja je znašal 13,8 %, delež visokošolskega sektorja 11,2 %, delež zasebnega nepridobitnega sektorja pa 0,3 %. Poslovni sektor predstavlja tudi največji vir financiranja RRD. Po začasnih podatkih so gospodarske družbe v letu 2017 za izvajanje RRD v Sloveniji prispevale 63,0 % teh sredstev. Država je prispevala 23,0 %, tujina 13,1 %, preostali odstotek sredstev pa visoko šolstvo in zasebne nepridobitne organizacije skupaj.

Med osebami, ki so delale v RRD, je bilo 64,0 % raziskovalcev
V letu 2017 je v RRD delalo skupno 21.941 oseb. Od tega jih je največ, 61,7 %, delalo v poslovnem sektorju, 23,8 % v visokošolskem, 14,1 % v državnem, preostali (0,5 %) pa v zasebnem nepridobitnem sektorju. Med osebami, ki so delale v RRD, je bilo v letu 2017 14.035 ali 64,0 % raziskovalcev, 25,5 % je bilo tehničnega osebja, 10,6 % pa drugega osebja. Več kot polovica raziskovalcev, 52,8 %, je delalo v poslovnem sektorju; 31,2 % jih je delalo v visokošolskem, 15,5 % v državnem in 0,6 % v zasebnem nepridobitnem sektorju. Znotraj posameznih sektorjev je bil delež raziskovalcev med osebami, ki so delale v RRD, največji v visokošolskem sektorju; znašal je 83,9 %.

Delovna obremenitev oseb v RRD večja kot v prejšnjem letu
Če število oseb, ki so delale v RRD, izrazimo v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ), ugotovimo, da je bil obseg dela, ki so ga v 2017 opravile te osebe, enakovreden obsegu dela, ki bi ga opravilo 14.713 oseb s polnim delovnim časom, kar je za 2,2 % več kot v letu prej. Raziskovalci so predstavljali 63,2 % te delovne obremenitve, 25,6 % tehnično osebje, 11,2 % pa drugo osebje.

1 Delež BIRR v BDP se izračuna na podlagi zadnje revizije BDP.

Bruto domači izdatki za RRD glede na sektor izvedbe1, Slovenija, 2017
Sektor izvedbeBruto domači izdatki za RRD
1.000 EUR
Skupaj801.133
Poslovni sektor598.428
Državni sektor110.681
Visokošolski sektor89.885
Zasebni nepridobitni sektor2.139
1) Zasebni raziskovalci so po novem vključeni v poslovni sektor, nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, pa v zasebni nepridobitni sektor.
Vir: SURS
Bruto domači izdatki za RRD glede na vir financiranja, Slovenija, 2017
Vir financiranjaBruto domači izdatki za RRD
1.000 EUR
Skupaj801.1331)
Gospodarske družbe504.567
Država184.143
Visoko šolstvo3.630
Zasebne nepridobitne organizacije3.640
Tujina105.152
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Osebe v RRD1 glede na sektor zaposlitve2, Slovenija, 2017
Sektor zaposlitveVse osebeRaziskovalciVse osebeRaziskovalci
številoEPDČ
Skupaj21.94114.03514.7139.2933)
Poslovni sektor13.5287.4109.9465.743
Državni sektor3.0902.1702.3231.502
Visokošolski sektor5.2124.3742.3952.020
Zasebni nepridobitni sektor111814929
1) V podatku so upoštevani notranji zaposleni in zunanji sodelavci.
2) Zasebni raziskovalci so po novem vključeni v poslovni sektor, nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, pa v zasebni nepridobitni sektor.
3) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V raziskovanje Raziskovalno-razvojna dejavnost pri izvajalcih so bile z letom 2017 vpeljane nekatere metodološke spremembe, ki vplivajo na vrednosti nekaterih podatkov, zato podatki za leto 2017 niso povsem primerljivi s podatki za prejšnja leta.

V podatkih od leta 2017 dalje se skladno s Fraskatskim priročnikom 2015 uporablja razširjena definicija visokošolskega sektorja. Zasebni raziskovalci so zdaj del poslovnega sektorja (prej so bili del zasebnega nepridobitnega sektorja), nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.15), pa so zdaj del zasebnega nepridobitnega sektorja (prej so bile del poslovnega sektorja). V podatku o številu oseb, ki so delale v RRD, so od leta 2017 dalje upoštevani tako notranji zaposleni kot tudi zunanji sodelavci (prej so bili upoštevani le notranji zaposleni). Oboji se zdaj razvrščajo v tri poklicne skupine: raziskovalci, tehnično osebje in drugo osebje (prej v pet poklicnih skupin).

Podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti za leto 2017 so začasni, končni podatki bodo objavljeni 5. marca 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.