Svetovni dan učiteljev

Z vsakim šolskim letom več učiteljev. Odstotek moških med pedagoškimi delavci se dviga s stopnjami izobraževanja

V študijski program Izobraževanje učiteljev se je v študijskem letu 2017/18 vpisalo 10 % vseh študentov. Število učiteljev narašča. Do srednješolske ravni izobraževanja so zaposleni na tem področju v veliki večini učiteljice, na terciarni ravni prevladujejo učitelji (55 %).

  • 2.10.2018
  • |
  • brez statusa

5. oktobra 1966 sta Mednarodna organizacija dela (ILO) in Unesco podpisala v Parizu Priporočila o položaju učiteljev, ki veljajo še danes. V spomin na ta dogodek je Unesco na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi razglasil 5. oktober za svetovni dan učiteljev. Praznujejo ga v nekaj več kot sto državah. Tema letošnjega dneva učiteljev je: Pravica do izobrazbe je tudi pravica do usposobljenega učitelja (The right to education means the right to a qualified teacher).

V študijskem letu 2017/18 je bilo v Sloveniji v terciarno izobraževanje vpisanih 76.534 študentov, od teh je bilo 7.418 ali skoraj 10 % vpisanih v program Izobraževanje učiteljev, od tega je bilo 6.478 študentk in 940 študentov.

Obremenjenost pedagoškega delavca glede na število poučevanih se z višjo stopnjo izobraževanja povečuje

V šolskem letu 2017/18  je vsak od 11.230 vzgojiteljev in njihovih pomočnikov v vrtcih skrbel povprečno za osem predšolskih otrok, vsak od 17.928 osnovnošolskih učiteljev je poučeval povprečno deset učencev, v srednjih šolah, kjer je poučevalo 6.131 srednješolskih učiteljev, pa je en učitelj poučeval povprečno dvanajst učencev. 

Ker so šolski sistemi v državah članicah EU različni, neposredna primerjava obremenjenosti učiteljev glede na število poučevanih med državami ni mogoča v celoti. Primerjamo jo lahko na ravni osnovnošolskega izobraževanja otrok do 6. razreda in na ravni srednješolskega izobraževanja. V osnovnošolskem izobraževanju do 6. razreda je v letu 2016 v EU-28 skrbel en učitelj povprečno za 14,4 učenca, v Sloveniji za 14,3, kar je Slovenijo uvrstilo na 12. mesto. Največ učencev na učitelja je bilo v letu 2016 v Franciji (19,4), najmanj pa v Grčiji (9,3). V srednješolskem izobraževanju je bilo v EU-28 povprečno 12,0 učenca na učitelja, v Sloveniji pa 14,2 (s tem podatkom se je Slovenija uvrstila  pod povprečje celotne EU).

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

 

Število učiteljev narašča

Število delovno aktivnih, ki delo opravljajo na področju izobraževanja, narašča. Od leta 2010 do leta 2017 se je njihovo število povečalo za 10 %. Izobraževanje je večinoma domena žensk, saj je bilo v letu 2017 med delovno aktivnimi na področju izobraževanja približno 80 % žensk in 20 % moških.


V šolskem letu 2017/18  so bili zaposleni v predšolski vzgoji v 97 % ženske, v osnovnošolskem izobraževanju je bil ta odstotek za deset odstotnih točk nižji, bilo jih je 87 %, na srednješolski ravni izobraževanja se je ta delež znižal na 68 %, na terciarni ravni pa  se  je številčno razmerje med spoloma obrnilo: moških je bilo 55,5 %, žensk 44,5 %.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

 

Povprečen profil osebe, ki poučuje na terciarni ravni izobraževanja: redni profesor moškega spola

V študijskem letu 2017/18 je bilo na terciarni ravni izobraževanja zaposlenih  2.619 visokošolskih učiteljev; od tega je bilo 35,5 % rednih profesorjev, 27,3 % izrednih profesorjev, 26,9 % docentov, 6,3 % predavateljev in 4 % lektorjev.

Plače moških, zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, v povprečju višje od plač njihovih sodelavk

Povprečna mesečna bruto plača moških, zaposlenih v dejavnosti vzgoja in izobraževanje, je v letu 2017 znašala 2.454 EUR, kar je bilo 39 % več od skupne povprečne mesečne bruto plače vseh zaposlenih moških. Povprečna mesečna bruto plača žensk, zaposlenih v omenjeni dejavnosti, je bila od plače njihovih sodelavcev moških v povprečju nižja skoraj za 500 EUR; znašala 1.957 EUR; hkrati je bila za 18 % višja od povprečne bruto plače vseh zaposlenih žensk.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.