Računi emisij v zrak, 2021

Emisij CO2 za 3 % več, trdnih delcev PM10 za skoraj desetino

Leta 2021 je največ emisij CO2 nastalo v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. V vseh vrstah transporta je nastalo 42,2 % vseh emisij CO2.

  • 12. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Za skoraj petino več emisij CO2 iz gospodinjstev

Količina emisij CO2 se je v letni primerjavi povečala za 3,0 % (s 13,2 milijona ton na 13,6 milijona ton). Med vsemi dejavnostmi je največ teh emisij nastalo v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (4,3 milijona ton). Sledile so predelovalne dejavnosti (2,7 milijona ton) ter promet in skladiščenje (0,9 milijona ton). V vseh preostalih dejavnostih je skupno nastalo za 2,2 milijona ton emisij CO2. Iz gospodinjstev jih je izviralo 3,6 milijona ton ali za 17,5 % več kot leto prej. Med dejavnostmi smo največjo medletno rast zaznali pri prometu in skladiščenju (za 7,8 %).

V dejavnosti promet in skladiščenje nastala desetina vseh emisij NOx

Nastalo je 26.300 ton emisij NOx ali za 1,6 % več kot v 2020, pri čemer jih je iz gospodinjstev izviralo 25,3 %, med vsemi dejavnostmi pa največ iz kmetijstva, gozdarstva in ribištva (17,8 %). Sledile so predelovalne dejavnosti (17,2 %), oskrba z električno energijo, plinom in paro (12,9 %) ter promet in skladiščenje (9,9 %). V vseh preostalih dejavnostih je nastalo skupno 16,9 % emisij NOx

Medletno največji upad pri emisijah PFC

V medletni primerjavi so se v opazovanem letu najizraziteje zmanjšale količine emisij PFC (za 18,7 %), sledile so emisije HFC (za 3,9 %), najbolj povečale pa emisije CO2 iz biomase (za natančno desetino). Več je bilo tudi emisij PM10 (za 9,3 %) in SOx (za 3,3 %). Količina emisij NH3 se v primerjavi z letom prej ni spremenila. 

V transportu nastalo 5,7 milijona ton emisij CO2

V vseh vrstah transporta skupaj je nastalo 5,7 milijona ton emisij CO2 ali 42,2 % vseh. Pri tem je nastalo tudi 11.700 ton emisij NOx (43,8 % vseh) in 1.900 ton emisij PM10 (12,6 % vseh). Emisije CO2 iz transporta so se medletno povečale za 16,6 %.

Rezidenčne enote v tujini ustvarile več emisij CO2 kot nerezidenčne v Sloveniji

Rezidenčne enote v tujini so ustvarile 1 milijon ton emisij CO2, 2.600 ton emisij NOx in 76 ton emisij PM10. Po drugi strani pa so nerezidenčne enote v Sloveniji ustvarile 0,7 milijona ton emisij CO2, 6.800 ton emisij NOx in 147 ton emisij PM10.


Leti 2020 in 2021 so v veliki meri zaznamovali ukrepi, povezani z epidemijo COVID-19, ki so delno vplivali tudi na količino emisij v zrak. Po občutnem znižanju emisij CO2 iz cestnega transporta v 2020 so se te leto pozneje v tem procesu ponovno povečale. Transport predstavlja znaten izvor emisij, zlasti toplogrednih plinov.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Emisije CO2, Slovenija
Emisije CO<sub>2</sub>, Slovenija
1) Druge dejavnosti (SKD 2008): kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (A), rudarstvo (B), oskrba z vodo, odplakami in odpadki (E) ter storitvene dejavnosti (F–S) razen prometa (H).
Emisije NOx po izvoru, Slovenija, 2021
Emisije NO<sub>x</sub> po izvoru, Slovenija, 2021
1) Druge dejavnosti (SKD 2008): rudarstvo (B), oskrba z vodo, odplakami in odpadki (E) ter storitvene dejavnosti (F–S) razen prometa (H).
Emisije v zrak in stopnja rasti, Slovenija
20202021 2021
2020
Ggstopnja rasti (%)
  CO213.226,213.619,03,0
  CO2 iz biomase1)2.939,73.235,010,0
  N2O2,62,5-2,0
  CH476,174,5-2,2
  HFC2)277,8267,0-3,9
  PFC2)8,77,0-18,7
  SF62)16,716,7-0,1
  NOx26,326,81,6
  SOx4,24,43,3
  NH318,518,50,0
  NMVOC31,631,1-1,5
  CO97,598,61,2
  PM1013,815,19,3
  PM2,510,510,60,9
1) Podatki za emisije CO2, ki izvirajo iz biomase, se objavljajo ločeno, saj jih mednarodne organizacije ne prištevajo med količine toplogrednih plinov.
2) V ekvivalentih CO2.
Emisije rezidenčnih enot v tujini in nerezidenčnih enot v Sloveniji, 2021
CO2NOxPM10
GgMg
Vse emisije rezidenčnih enot13.619,026.760,215.103,5
Skupaj dejavnosti rezidentov v tujini990,02.624,775,5
  cestni transport – rezidenti v tujini908,41.601,057,0
  vodni transport – rezidenti v tujini37,5967,118,5
  zračni transport – rezidenti v tujini44,156,70,0
Skupaj dejavnosti nerezidentov v Sloveniji667,36.764,1146,8
  cestni transport – nerezidenti v Sloveniji434,0772,132,3
  vodni transport – nerezidenti v Sloveniji232,15.990,4114,5
  zračni transport – nerezidenti v Sloveniji1,21,60,0
METODOLOŠKO OPOZORILO
SURS je letos prvič objavil podatke o emisijah iz transporta (skladno s priporočili Eurostata), pri čemer se upoštevajo emisije iz vseh vrst transporta (cestni, zračni in vodni).

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.