Poslovne tendence, november 2023

Zaupanje v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih večje

Več je bilo zaupanja v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih, manj v trgovini in enako v storitvenih dejavnostih. Podjetja v predelovalnih in storitvenih dejavnostih so največ vlagala v zamenjavo starih naprav in opreme, sledili sta razširitev zmogljivosti in racionalizacija procesov.

  • 24. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Rast zaupanja v predelovalnih dejavnostih

Kazalnik zaupanja je bil na mesečni ravni višji za 3 odstotne točke, v primerjavi s prejšnjim novembrom in dolgoletnim povprečjem pa se je znižal za 2 odstotni točki oz. 8 odstotnih točk.

Izboljšala sta se kazalnika pričakovana proizvodnja in zaloge končnih izdelkov (prvi za 7 odstotnih točk, drugi za 1 odstotno točko), vrednost kazalnika skupna naročila se ni spremenila.

Investicije v predelovalnih dejavnostih

Novembra je 30 % podjetij v predelovalnih dejavnostih poročalo, da so bile njihove investicije letos višje kot leto prej, 23 % pa, da so bile nižje. Za prihodnje leto jih 24 % predvideva, da jih bodo povečali, 22 % pa, da jih bodo zmanjšali.

V kaj so ta podjetja letos vlagala in v kolikšnem obsegu? Največ jih je poročalo o vlaganjih v zamenjavo starih naprav ali opreme (72 % podjetij). Sledila so vlaganja v razširitev proizvodne zmogljivosti (30 % podjetij) in racionalizacijo procesov (23 % podjetij) ter v drugo (18 % podjetij). Načrti za prihodnje leto so pri vlaganjih podobni: največ jih bo – enako kot letos – vlagalo v zamenjavo starih naprav ali opreme (74 % podjetij, za 2 odstotni točki več kot v 2023), sledijo investicije v razširitev proizvodne zmogljivosti (33 %, za 3 odstotne točke več), racionalizacijo procesov (25 %, za 2 odstotni točki več) in v drugo (13 %, za 5 odstotnih točk manj).

Kateri dejavniki so spodbujali vlaganja v tem letu in v kolikšnem obsegu? Največ podjetij, 61 %, je navedlo tehnične dejavnike, 32 % podjetij povpraševanje, 20 % podjetij druge dejavnike in 15 % podjetij finančne pogoje. V prihodnjem letu naj bi v 60 % podjetij vlaganja spodbujali tehnični dejavniki, v 37 % podjetij povpraševanje, v 19 % podjetij finančni pogoji in v 18 % podjetij drugi dejavniki.

V trgovini na drobno zaupanje upadlo

Vrednost kazalnika zaupanja se je tretji zaporedni mesec znižala. Na mesečni ravni je bila nižja za 9 odstotnih točk, na letni ravni za 15 odstotnih točk in v primerjavi z dolgoletnim povprečjem za 8 odstotnih točk.

Na mesečni upad je vplivalo predvsem znižanje kazalnikov prodaja in pričakovana prodaja (za 19 oz. 11 odstotnih točk).

Zaupanje v gradbeništvu večje …

Kazalnik zaupanja je bil za 3 odstotne točke višji kot v prejšnjem mesecu, za 9 odstotnih točk nižji kot v lanskem novembru in za 21 odstotnih točk višji od dolgoletnega povprečja.

K mesečni rasti sta prispevala oba kazalnika zaupanja – skupna naročila in pričakovano zaposlovanje (prvi se je zvišal za 2 odstotni točki in drugi za 4 odstotne točke).

… v storitvenih dejavnostih pa nespremenjeno

Vrednost kazalnika zaupanja se na mesečni ravni ni spremenila, na letni ravni je bila za 6 odstotnih točk nižja, v primerjavi z dolgoletnim povprečjem pa za 3 odstotne točke višja.

Večina kazalnikov se je izboljšala, znižal se je le kazalnik pričakovano povpraševanje, in sicer za 4 odstotne točke. Kazalnika poslovni položaj in izkoriščenost zmogljivosti sta ostala nespremenjena.

Investicije v storitvenih dejavnostih

22 % podjetij v storitvenih dejavnostih je poročalo, da so bila vlaganja letos višja kot leto prej, 12 % pa, da so bila nižja. Za prihodnje leto 22 % podjetij predvideva, da bodo vlaganja višja kot letos, 9 % podjetij pa, da bodo nižja.

V primerjavi z lani je bilo najizrazitejše zvišanje zaznati pri vlaganjih v zamenjavo stare opreme (rast za 10 odstotnih točk). Takšnih podjetij je bilo 82 %. Sledila so vlaganja v razširitev zmogljivosti s 27 % (za 1 odstotno točko manj), racionalizacijo procesov s 14 % (za 3 odstotne točke manj) in v drugo s 5 % (za 5 odstotnih točk manj). Za prihodnje leto prav tako 82 % podjetij načrtuje naložbe v zamenjavo starih naprav ali opreme, 26 % v razširitev zmogljivosti, 17 % v racionalizacijo procesov in 10 % v drugo.

59 % podjetij meni, da so vlaganja spodbudili tehnični dejavniki (za 2 odstotni točki več kot lani). Pri 24 % podjetij (za 6 odstotnih točk manj) je vlaganje spodbujalo povpraševanje in pri 19 % finančni pogoji (za 1 odstotno točko manj). Za prihodnje leto je pričakovati podobne spodbude za vlaganja.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, november 2023
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, november 2023
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.