Ekološko kmetijstvo, 2021

Dober pridelek ekološko pridelanih žit v 2021

Pridelek ekološko pridelanih žit je v letu 2021 znašal 5.866 ton, kar je bilo za 4 % več kot leto prej. 

  • 21. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Ekoloških kmetijskih gospodarstev v 2021 za 1 % več kot leto prej

V sistem kontrole ekološkega kmetovanja je bilo v 2021 zajetih 3.724 kmetijskih gospodarstev (tj. tistih s certifikatom oz. v postopku preusmeritve) ali za 1 % več kot v letu pred tem. Od tega je število ekoloških kmetijskih gospodarstev ostalo enako (3.358), preostalo pa so bila kmetijska gospodarstva v preusmeritvi, katerih število (366) se je v primerjavi z letom 2020 povečalo za 11 %. Vsa kmetijska gospodarstva v sistemu kontrole ekološkega kmetovanja so predstavljala nekaj več kot 5% vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, tista s certifikatom pa nekoliko manj (4,9 %). 

Površina ekoloških kmetijskih zemljišč nekoliko večja kot leto prej

Ekološka kmetijska zemljišča v uporabi (certificirana) so se  povečala za 3 % oz. za 1.260 hektarjev (na 44.761 ha). Večino celotne površine ekoloških kmetijskih zemljišč v uporabi so še vedno zavzemali trajni travniki in pašniki (81 %). Površina teh travnikov in pašnikov se je v primerjavi z letom prej povečala za  okoli 800  hektarjev (ali za 2 %), površina njiv pa za  več  kot 100 hektarjev (prav tako za okoli 2 %). Površina, namenjena pridelavi zelenjadnic, melon in jagod, je bila za 15 hektarjev (ali 6 %) večja kot v letu 2020. Povečale so se tudi druge površine: ekoloških sadovnjakov za 15 % (oz. za okoli 270 hektarjev), vinogradov prav tako za 15 % (oz. za 80 hektarjev) in oljčnikov za 6 % (ali za 13 hektarjev). 

Letina ekološko pridelanih žit je bila dobra 

Pridelek ekološko pridelanih žit je znašal 5.866 ton in je bil za 4 % večji kot v letu pred tem, k čemur je med drugim prispevala nekoliko večja površina, na kateri so bila pridelana ekološka žita – ta se je povečala za 1 %. Ekološko pridelane pšenice in pire se je v letu 2021 pridelalo 2.046 ton ali za 19 % več v primerjavi z letom prej, ko smo je pridelali 1.716 ton. Površina, na kateri sta bili posejani pšenica in pira v ekološki pridelavi, se je povečala za 19 % (oz. za 126 hektarjev). Pri ječmenu in ovsu je ekološki pridelek tehtal manj kot leto prej (za 14 % oz. 3 % manj). Pridelanega je bilo za 1.336 ton (za 18 %) manj ekološkega krompirja v primerjavi z letom prej, oz. za 7 hektarjev se je zmanjšala tudi površina, na kateri je bil ekološki krompir posajen.

Letina pridelka sadja in oljk ob neugodnih vremenskih razmerah zelo skromna

Pridelek ekološko pridelanega sadja je bil kljub 15 % (268 hektarjev) večji površini izjemno majhen. Znašal je 1.327 ton, kar je bilo za 82 % manj kot leto prej, ko je bilo pridelka za 7.431 ton. Pridelek ekološko pridelane zelenjave, melon in jagod se je po drugi strani povečal za 15 % in je znašal 1.963 ton. Pridelek v ekoloških vinogradih je bil prav tako večji, in sicer za 6 %, tehtal je 2.034 ton. Pridelek oljk v ekoloških oljčnikih pa je bil občutno manjši, za več kot polovico (52 %), čeprav je bila površina za 6 % večja.

Število prašičev, goved in drobnice v ekološki reji večje, perutnine pa manj

Število prašičev, goved, ovc in koz v ekološki reji se je povečalo. Ekološko rejenih prašičev je bilo tako 3.099 (4 % več), goved 38.836 (2 % več), ovc 33.822 (za 7 % več) in koz 6.758 (za 3 % več kot leto prej). Poleg tega je bilo v ekološki reji 82.882 kljunov perutnine, kar je za 6 % manj kot leto prej, ko je bilo rejenih 87.972. Kopitarjev so ekološko redili za 2 % manj in kuncev za 17 % manj. Povečalo pa se je število čebeljih panjev v tovrstni reji (za 6 %; iz 3.272 na 3.460).

Količina mesa iz ekološke reje za skoraj polovico večja 

Skupna količina mesa živali iz ekološke reje je bila za 48 % večja. Pri tem je bila količina govejega mesa večja za 57 %, svinjskega mesa za 22 % in mesa kopitarjev za 50 %. Perutninskega mesa iz ekološke reje je bilo po drugi strani manj za 8 %, ovčjega mesa za 31 % in mesa drugih živali (divje živali v oborah) za 35 %. Prireje mesa koz v letu 2021 ni bilo.

Več mleka, manj medu in jajc

Ekološkega kravjega mleka so rejci namolzli za 7.843 ton ali skupno za 7 % več kot leto prej. Ovčjega mleka je bilo za 173 ton ali 10 % manj, kozjega mleka pa za 220 ton ali 3 % več. V letu 2021 je bilo pridelanega manj ekološkega medu in jajc, pri slednjih se je prireja zmanjšala za 6 %. 

Ekološko kmetijstvo se razvija

Primerjava leta 2021 s petletnim povprečjem obdobja 2016–2020 je pokazala 8-odstotno rast površine ekoloških (certificiranih) kmetijskih zemljišč v uporabi. Največji delež celotne površine teh zemljišč so zajemali trajni travniki in pašniki (82 %).  Ekološke (certificirane) površine vinogradov so se v tej primerjavi povečale za 40 %, sadovnjakov za 39 %, oljčnikov za 16 % ter njiv in vrtov za 10 %. Število ekoloških kmetijskih gospodarstev je bilo leta 2021 v primerjavi s petletnim povprečjem večje za 3 %, število gospodarstev v preusmeritvi pa manjše za 14 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kmetijska gospodarstva v sistemu kontrole ekološkega kmetovanja, Slovenija
Kmetijska gospodarstva v sistemu kontrole ekološkega kmetovanja, Slovenija
Ekološki rastlinski pridelki pomembnejših skupin kmetijskih kultur, Slovenija
202020212021
2020
tindeks
Žita5.622,115.865,84104,3
  od tega pšenica in pira1.715,972.045,84119,2
  od tega ječmen943,15812,4586,1
  od tega oves638,49622,5197,5
  od tega koruza za zrnje1.226,951.362,84111,1
Korenovke in gomoljnice1.831,251.509,8282,4
  od tega krompir1.632,261.335,9081,8
Industrijske rastline609,30297,7848,9
  od tega oljnice412,08211,4651,3
Zelenjadnice, melone in jagode1.700,221.963,25115,5
Zelena krma z njiv16.609,5317.568,14105,8
  od tega silažna koruza2.237,901.434,0064,1
  od tega začasno travinje na njivah7.326,218.670,69118,4
Seno s trajnega travinja102.055,2598.818,3196,8
Sadje7.430,941.327,1117,9
Grozdje1.914,192.034,21106,3
Oljke659,01314,8747,8
Ekološki proizvodi živalskega izvora, Slovenija
202020212021
2020
tindeks
Masa očiščenih trupov - SKUPAJ308,68457,39148,2
  govedo260,06407,60156,7
  prašiči18,5122,63122,3
  ovce2,201,5269,1
  koze---
  perutnina27,4825,1991,7
  kopitarji0,200,30150,0
  druge živali0,230,1565,2
Prireja mleka - SKUPAJ7.714,808.236,27106,8
  kravje mleko7.307,247.842,83107,3
  ovčje mleko193,03173,2689,8
  kozje mleko214,53220,18102,6
Med34,0832,1894,4
Konzumna jajca (število)13.315.892,0012.547.262,0094,2
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.