Udeleženci predterciarnega izobraževanja, šolski leti 2021/2022 in 2020/2021

Število otrok v osnovnošolskem izobraževanju še vedno narašča

Na začetku šolskega leta 2021/22 je bilo v vrtce vpisanih 85.957 otrok, v osnovne in srednje šole pa 195.414 učencev in 75.414 dijakov.

  • 15. 4. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Vrtec obiskovalo nekaj manj otrok kot leto prej

Na začetku šolskega leta 2021/22 je bilo v vrtce vključenih 85.957 otrok, 236 otrok manj kot leto prej. Število otrok v prvem starostnem obdobju (otroci, stari 1 in 2 leti) se je glede na prejšnje leto povečalo za 1,4 %, v drugi starostni skupini (otroci od 3. leta starosti do vstopa v šolo) pa malenkost zmanjšalo (1 %). 

Predšolsko vzgojo je izvajalo 980 vrtcev in njihovih enot, od tega 862 javnih in 118 zasebnih. Velika večina otrok je obiskovala javne vrtce (94 %).

Število otrok v osnovnošolskem izobraževanju še vedno narašča

V redni in prilagojeni osnovnošolski program je bilo vključenih 195.414 učencev, kar je za 1,2 % več kot v prejšnjem letu. Število osnovnošolcev narašča že od šolskega leta 2010/11, leta z najmanjšim številom osnovnošolcev v samostojni Sloveniji (161.046). Številčno šibkejša generacija otrok, rojena pred 15 leti, bo v tem šolskem letu zapustila osnovnošolske klopi, v njih pa ostajajo mlajše, številčno močnejše generacije. Generacije prvošolcev (teh je v tem šolskem letu 21.123) so tako že nekaj let precej večje od generacij devetošolcev (teh je v tem šolskem letu 19.908).

Otroci v Sloveniji vstopajo v osnovno šolo v letu, ko dopolnijo šest let. Nekateri pa zaradi različnih razlogov šolanje začnejo leto pozneje kot vrstniki. V opazovanem šolskem letu je bilo med prvošolci 12 % sedemletnikov (pred petimi leti je bilo teh 8 %). 


V razredih povprečno 19 učencev

Osnovnošolske programe je izvajalo 773 osnovnih šol in njihovih podružnic ter 48 šol, enot pri osnovnih šolah in zavodov za otroke s posebnimi potrebami. Največjo šolo (po številu učencev) v Sloveniji je obiskovalo 1.145 učencev, največjo podružnico 461 otrok, najmanjšo podružnico pa trije otroci. 

V oddelkih šol z rednim osnovnošolskim programom je bilo v povprečju 19 učencev. V oddelkih v samostojnih in matičnih osnovnih šolah jih je bilo 21, v oddelkih v podružničnih šolah pa povprečno 11. Posamezne regije so se po vrednosti tega kazalnika razlikovale od slovenskega povprečja: povprečno najmanjše število otrok v oddelkih so imele osnovne šole v pomurski in koroški (16), povprečno največje pa osnovne šole v osrednjeslovenski statistični regiji (22).

V celotni populaciji šoloobveznih otrok 7 % otrok s posebnimi potrebami 

V rednih in prilagojenih osnovnošolskih programih se je izobraževalo 14.336 otrok s posebnimi potrebami, kar je bil 7-odstotni delež celotne populacije šoloobveznih otrok. Večina teh otrok (82 %) je bila vključena v redni program, ki pa se je izvajal z dodatno strokovno pomočjo; ti otroci so predstavljali 6 % vseh učencev v rednem osnovnošolskem programu.
 
V srednje šole vpisanih nekoliko več dijakov

V srednješolsko izobraževanje je bilo na začetku šolskega leta 2021/22 vključenih 75.414 dijakov oz. za 2 % več kot v prejšnjem. To izobraževanje je izvajalo 142 javnih srednjih šol z enotami, 6 zasebnih zavodov in 5 zavodov za mladostnike s posebnimi potrebami. Predvidevamo, da se bo v prihodnjih letih število dijakov še povečevalo, saj se število učencev v osnovnih šolah dviga že od šolskega leta 2011/12. 

Med 21.550 dijaki prvih letnikov je bilo 20.766 takih, ki so se v srednjo šolo vpisali prvič. Preostali so ponavljali prvi letnik ali pa zamenjali program.

V poklicnih srednješolskih programih prevladujejo fantje, v splošnih dekleta

V srednje splošno izobraževanje je bilo vključenih 26.575 dijakov, v srednje tehniško in strokovno izobraževanje 35.635, v srednje poklicno 12.132, v nižje poklicno izobraževanje pa 1.072 dijakov. 

Med dijaki nižjega poklicnega izobraževanja je bilo 28 % žensk, v srednjem poklicnem izobraževanju jih je bilo 30 %, v srednjem tehniškem in strokovnem pa 46 %. Ravno obrnjeno je bilo v programih srednjega splošnega izobraževanja; v teh je bilo vključenih več žensk (62 %) kot moških.

Največ dijakov zanimata tehnika in računalništvo, največ dijakinj pa zdravstvo in osebne storitve

Fantje se v precej večjem številu odločajo za poklicno in strokovno izobraževanje kot dekleta. Skoraj tri četrtine (74 %) vseh dijakov (fantov) v opazovanem letu je izbralo te programe; v največjem številu sta jih zanimali področji Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (44 % vseh dijakov) ter Informacijske in komunikacijske tehnologije (8 %). 

Dekleta so se za poklicne in strokovne programe odločala v manjšem številu (55 % vseh dijakinj); v največjem številu so se odločila za programe Zdravstvo in socialna varnost (12 % vseh dijakinj), Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (11 %) ter Poslovne in upravne vede (10 %).Manj udeležencev v programih za izobraževanje odraslih

V programu osnovne šole za odrasle se je v šolskem letu 2020/21 izobraževalo 967 oseb (v 2019/20: 1.113). Dve tretjini (66 %) vseh udeležencev je bilo moških in dobra tretjina vseh (34 %) je bilo mlajših od 18 let.

Srednješolske programe za odrasle je v šolskem letu 2020/21 obiskovalo 13.851 oseb, kar je 15 % manj kot v letu prej. 72 % udeležencev je bilo mlajših od 25 let, porazdelitev po spolu pa je bila enakomerna. 4 % udeležencev izmed vseh je želelo pridobiti srednjo splošno izobrazbo, 62 % jih je želelo pridobiti srednjo tehniško in drugo strokovno izobrazbo, 34 % pa nižjo in srednjo poklicno izobrazbo. Največ oseb se je izobraževalo v programih s področja poslovnih in upravnih ved.


METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobni podatki o udeležencih predterciarnega izobraževanja za šolski leti 2021/22 in 2020/21 bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 21. 6. 2022.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.