Popis kmetijskih gospodarstev, 2020

Kmetijska gospodarstva v občini Murska Sobota obdelovala v povprečju največjo površino kmetijskih zemljišč

SURS objavlja končne podatke iz Popisa kmetijstva 2020 v podatkovni bazi SiStat. V tem letu smo imeli v Sloveniji 68.331 kmetijskih gospodarstev. Največ je bilo takih, ki so uporabljala manj kot 5 hektarjev kmetijskih zemljišč (60 %); ta so skupno obdelovala petino vseh kmetijskih zemljišč.

  • 18. 3. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kmetijskih gospodarstev manj, a so večja

Število kmetijskih gospodarstev v Sloveniji že vse od leta 2000 upada. Tako smo imeli leta 2000 86.467, leta 2010 74.646, leta 2020 pa 68.331 kmetijskih gospodarstev. Kmetijsko gospodarstvo je leta 2000 v povprečju obdelovalo 5,6 hektarja kmetijskih zemljišč, leta 2010 6,4 hektarja, leta 2020 pa 6,9 hektarja.

Poleg tega je kmetijsko gospodarstvo v povprečju leta 2000 redilo 5,4 glave velike živine (GVŽ), leta 2010 5,5 GVŽ, leta 2020 pa 6,0 GVŽ.

Kmetijska gospodarstva, ki so obdelovala najmanj 50 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU), so leta 2020 predstavljala le 1 % vseh kmetijskih gospodarstev, obdelovala pa so 15 % vseh KZU. Število teh kmetijskih gospodarstev se je od leta 2000 povečalo za skoraj štirikrat, leta 2020 jih je bilo 656.

Kmetijska gospodarstva, ki so leta 2020 obdelovala manj kot 2 hektarja površine, so predstavljala četrtino vseh kmetijskih gospodarstev, skupno pa so obdelovala majhen del KZU (4 %). Od leta 2000 se je število kmetijskih gospodarstev, ki so obdelovala manj kot 2 hektarja KZU, zmanjšalo za četrtino (ali za skoraj 6.000 kmetijskih gospodarstev), medtem ko se je celotno število kmetijskih gospodarstev od leta 2000 zmanjšalo za približno petino (21 %).

Občina Krško imela največ kmetijskih gospodarstev

Kmetijska gospodarstva v občini Krško (1.664) so skupno obdelovala 9.119 hektarjev KZU in redila 6.606 GVŽ. Po drugi strani je bilo v občini Trzin le 17 kmetijskih gospodarstev, ta so skupno obdelovala 111 hektarjev KZU in redila 141 GVŽ.

V občini Murska Sobota je kmetijsko gospodarstvo v povprečju obdelovalo 23,4 hektarja KZU, kar je trikrat več od slovenskega povprečja in kar 13-krat več kot v občini Ankaran, ki je bila občina z najnižjim povprečnim KZU na kmetijsko gospodarstvo (1,8 hektarja).

V občini Kranj je kmetijsko gospodarstvo v povprečju redilo 18,6 GVŽ, kar je trikrat več od slovenskega povprečja in kar dvestokrat več kot v občini Brda, kjer je ta vrednost znašala le 0,1 GVŽ.

V podatkovni bazi SiStat podatke objavljamo tako na ravni celotne Slovenije kot tudi po statističnih regijah in občinah.
Kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) po velikostnih razredih KZU, Slovenija
Kmetijska zemljišča v uporabi (KZU) po velikostnih razredih KZU, Slovenija
METODOLOŠKO OPOZORILO
SURS upošteva pri izkazovanju podatkov spremembe v mejah in poimenovanju kohezijskih in statističnih regij v objavah podatkov, ki se nanašajo na stanja od 1. 1. 2015 dalje. Te spremembe so v skladu z Uredbo NUTS (ES) št. 1319/2013 in so bile pojasnjene v Posebni objavi, izdani decembra 2013.

Prvi začasni podatki iz Popisa kmetijskih gospodarstev 2020 v Sloveniji so bili objavljeni v marcu 2021.

Drugi začasni podatki iz Popisa kmetijskih gospodarstev 2020 v Sloveniji so bili objavljeni v oktobru 2021.

Osnovni podatki iz Popisa kmetijstva 2020 so primerljivi s podatki iz prejšnjih strukturnih raziskovanj kmetijskih gospodarstev (2003, 2005, 2007, 2013 in 2016) in s podatki iz zadnjih dveh popisov kmetijstva (2000 in 2010).

Dodatni podatki iz Popisa kmetijstva 2020 (tipologija kmetijskih gospodarstev, delovna sila in druge pridobitne dejavnosti ter bivalni objekti za živali in ravnanje z živinskimi gnojili) bodo objavljeni predvidoma do konca maja 2022.

Izvedbo popisa sofinancira Evropska unija, kar je določeno z Uredbo (EU) št. 2018/1091 o integrirani statistiki na ravni kmetij ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1166/2008 in (EU) št. 1337/2011.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.