Kazalniki ciljev trajnostnega razvoja, Slovenija, 2020

Zaupanje državljanov Slovenije v Evropski parlament in Evropsko komisijo se v zadnjih letih povečuje

S kazalniki ciljev trajnostnega razvoja spremljamo napredek Slovenije pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja iz Agende 2030.

 • 16. 12. 2021 ob 10:30
 • |
 • končni podatki
V 17 ciljih Agende 2030 za trajnostni razvoj je zaobseženih pet področij, odločilnih za človeštvo in naš planet: ljudje, planet, blaginja, mir in partnerstvo. V uresničevanje omenjenih ciljev je močno posegla pandemija covida-19, saj se njene posledice čutijo na vseh treh področjih trajnostnega razvoja – ekonomskem, socialnem in okoljskem.

V nadaljevanju prikazujemo doslej dosežene vrednosti posameznih izbranih kazalnikov, s katerimi spremljamo napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja Slovenije.

LJUDJE – Odpraviti vse oblike revščine in lakote ter zagotoviti dostojanstvo in enakopravnost


 • Stopnja tveganja socialne izključenosti se je v Sloveniji v 2020 glede na prejšnje leto zvišala za 0,6 odstotne točke in je bila tako 15-odstotna. To pomeni, da je bilo tveganju socialne izključenosti izpostavljenih približno 309.000 oseb ali 16.000 več kot v 2019.
 • V 2020 je bilo za raziskovalno-razvojno dejavnost na področju kmetijstva namenjenih približno 12,5 milijona EUR državnih proračunskih sredstev ali za 25,4 % več kot v 2019.
 • V letu 2020 v Sloveniji rojeni dečki lahko pričakujejo, da bodo dočakali starost 77,8 leta, deklice pa 83,4 leta. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 znižalo, in sicer za moške za 0,7 leta, za ženske pa za 0,8 leta.
 • V izobraževanje je bilo v 2020 vključenih 8,4 % odraslih, starih 25–64 let, ali za 2,8 odstotne točke manj kot v 2019. Med ženskami te starosti je bilo takih 9,5 %, med moškimi pa 7,4 %.
 • Delež žensk na vodilnih položajih se je v 2020 v primerjavi s prejšnjim letom znižal za 2 odstotni točki in je znašal 24,6 %.

PLANET – Obvarovati naravne vire in podnebje našega planeta za prihodnje generacije


 • Na komunalne čistilne naprave z vsaj sekundarno stopnjo čiščenja je bilo v 2019 priključenih 67,5 % prebivalcev. V zadnjih 10 letih se je ta delež povečal za 11,4 odstotne točke.
 • Prebivalec Slovenije je v 2020 zavrgel povprečno 68 kg hrane ali 1 kg več kot v 2019. 
 • Emisije toplogrednih plinov so se v Sloveniji v letih od 1986 do 2019 zmanjšale za 16,5 %.
 • Morski gospodarski ulov slovenskih ribičev je bil v 2020 za 28,7 % večji kot v 2019; ulovili so več kot 155 ton svežih ribiških proizvodov.
 • Indeks ptic kmetijske krajine se je v letu 2020 izboljšal za 4,7 odstotne točke, indeks generalistov za 1,8 odstotne točke in indeks travniških vrst za 0,2 odstotne točke.

BLAGINJA – Zagotoviti uspešna in izpolnjujoča življenja v sožitju z naravo


 • Oskrba z energijo je bila v 2020 za 5,6 % manjša kot v 2019 (znašala je 6.371 ktoe), končna raba energije pa za 9,2 % (znašala je 4.489 ktoe).
 • Med prebivalci in prebivalkami, starimi 20–64 let, je bilo v 2020 75,6 % delovno aktivnih, kar je za 0,8 odstotne točke več kot v 2019. Med moškimi je bil ta delež 78,6-odstoten, med ženskami 72,4-odstoten. 
 • Bruto domači izdatki za raziskave in razvoj so v 2020 predstavljali 2,15 % bruto domačega proizvoda Slovenije, to je za 0,1 odstotne točke več kot v 2019.
 • V letu 2020 je bilo vloženih 3.548 prošenj za azil, ugodeno je bilo 89 prosilcem. Število vloženih prošenj je bilo za 7,1 % nižje kot v 2019, število tistih, ki jim je bilo ugodeno, pa za 4,7 % višje.
 • Zaradi posledic transportnih nezgod je v 2020 umrlo 113 oseb, 8 manj kot v 2019.

MIR – Spodbujati miroljubne, pravične in vključujoče družbe


 • Stopnja zaupanja državljanov Slovenije v Evropski parlament je bila v 2021 52-odstotna, enaka je bila tudi stopnja zaupanja v Evropsko komisijo. Prva je bila za 6 odstotnih točk višja kot v prejšnjem letu, druga pa za 8 odstotnih točk.

PARTNERSTVO – Izvajati program na podlagi trdnega globalnega partnerstva


 • Bruto dolg sektorja država se je v 2020 v primerjavi s prejšnjim letom povečal za 14,6 odstotne točke in je znašal 79,5 % bruto domačega proizvoda.

Več podatkov je na voljo na posodobljeni podstrani spletne strani SURS, namenjeni kazalnikom ciljev trajnostnega razvoja.
 
Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.