Metodološka spletna stran za Intrastat

Kaj je Intrastat?

Intrastat je statistično raziskovanje o blagovni menjavi med državami članicami Evropske unije (EU), pri  katerem se podatki mesečno zbirajo neposredno od podjetij (poročevalskih enot). V Sloveniji se je začel izvajati z vstopom Slovenije v EU (maja 2004), ko podatkov o blagovni menjavi Slovenije z EU zaradi odprave Finančnih formalnosti in vzpostavitve prostega pretoka blaga pri trgovanju med Slovenijo in drugimi državami članicami EU ni bilo več mogoče pridobivati iz Finančnih deklaracij (EUL).  

Zakaj je Intrastat pomemben?

Podatki o blagovni menjavi med državami članicami EU so nepogrešljiv vir informacij in eden od najpomembnejših kazalnikov gospodarske uspešnosti države. Uporabljajo se za različne namene:

 • kot podpora vodenja nacionalne in evropske gospodarske in denarne politike,
 • kot vir podatkov v sistemu nacionalnih računov in za izračun plačilne bilance,
 • kot podpora izvajanju trgovinske politike in trgovinskim pogajanjem,
 • podjetja za tržne, sektorske in druge analize izvoza in uvoza posameznih proizvodov ter za oblikovanje poslovnih strategij,
 • nevladne organizacije in raziskovalci za pripravo ekonomskih študij,
 • na ravni EU za spremljanje razvoja enotnega trga.
Podatki so lahko zanimivi za analizo z več vidikov, npr. na ravni vpliva ene države članice oz. na ravni posameznega proizvoda.

Kdo so uporabniki Intrastat podatkov?

Uporabniki Intrastat podatkov so:

 • nacionalne institucije kot so vlada, ministrstva, inštituti, Banka Slovenije,
 • mednarodne institucije kot so Združeni narodi, Evropska komisija, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Evropska centralna banka,
 • veleposlaništva,
 • podjetja,
 • Gospodarska zbornica Slovenije,
 • ter drugi uporabniki.

Kdo je dolžan sporočati podatke za Intrastat?

Poročevalske enote (PE) za Intrastat v posameznem poročevalskem letu so podjetja (poslovni subjekti), ki so v predhodnem koledarskem letu pri trgovanju z državami članicami EU vsaj pri enem toku blaga (odpremah ali prejemih) presegla vrednost t. i. vključitvenega praga; ta znaša v Sloveniji pri odpremah blaga 220.000 EUR, pri prejemih blaga pa 140.000 EUR. Poročevalske enote sporočajo samo podatke o tistem toku blaga, pri katerem so višino vključitvenega praga presegle. Podatke za Intrastat so dolžna sporočati tudi podjetja, ki vrednost vključitvenega praga presežejo med opazovanim poročevalskim letom.

Poročanje enkratnih poslov

V primeru, da je bilo podjetje zavezano za poročanje Intrastat podatkov zaradi enkratnega posla (enkratni prejem blaga iz države članice EU oz. enkratna odprema blaga v državo članico EU, zaradi katerega je podjetje preseglo vključitveni prag), je postopek sledeč: podjetje odda Intrastat poročilo (po potrebi se poveže z dodeljeno kontaktno osebo v Finančnem uradu Nova Gorica), nato pa na elektronski naslov intrastat.surs@gov.si sporoči podatke o podjetju (naziv, davčno številko, kontakt) in obrazložitev posla. Podjetje bomo odvezali od poročanja za Intrastat, saj ni potrebe, da bi oddajalo nična poročila.

Zakaj tako kratek rok poročanja za Intrastat

Poročevalske enote lahko podatke sporočijo med 1. in 15. v mesecu oz. zadnjim delovnim dnem pred 15. v mesecu za predhodni mesec. Uredba (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta namreč države članice zavezuje, da Evropski komisiji posredujejo mesečne statistične podatke o blagovni menjavi med državami članicami najpozneje do 40 koledarskih dni (agregatni podatki) oz. do 70 koledarskih dni po koncu opazovanega obdobja (podrobni podatki), kar pomeni, da je na voljo le malo časa za zbiranje in obdelavo velike količine podatkov.

Kako se izvaja Intrastat?

Statistično raziskovanje Intrastat izvajata v Sloveniji Statistični urad Republike Slovenije (SURS) in Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Dolžnost SURS je, da skrbi, da se v raziskovanje vključijo podjetja, ki so dolžna sporočati podatke za Intrastat, in da se izvzamejo tista, ki te obveznosti nimajo več; skrbi tudi za nadzor sistema, za statistično metodologijo in zajetje, za pripravo ocen ter za izkazovanje (diseminacijo) podatkov, FURS je pristojen za zbiranje in kontrolo podatkov, za sodelovanje s podjetji in za odpravljanje morebitnih napak v poročanju; znotraj FURS zbira podatke za Intrastat in jih tudi obdeluje Finančni urad Nova Gorica (za vse poročevalske enote v Sloveniji).

Do spletišča Intrastat lahko dostopite tukaj. Na spletišču Intrastat boste našli informacije o tehničnih vidikih poročanja za Intrastat. Od tukaj imajo podjetja dostop do spletne rešitve Intrastat (spletnega obrazca), do podpore podjetjem pri vključevanju v enega od načinov elektronskega poročanja za Intrastat (poročanja prek spletnega obrazca ali poročanja z izmenjavo elektronskih sporočil) ter do obveščanja o novostih oz. spremembah pri poročanju za Intrastat. 

POMOČ UPORABNIKOM
Finančni urad Nova Gorica (Oddelek za Intrastat)
 
T: (05) 297 68 14 (svetovanje)
F: (05) 297 67 68 (tel. odzivnik)

Obveščanje PE

V tem zavihku boste našli naslednje dokumente: predloga dopisa, ki ga podjetje prejme ob vključitvi v obveznost poročanja za Intrastat, vprašalnik za poročevalske enote, ki ga podjetje izpolni za potrebe poročanja za Intrastat, prijavnica, ki jo podjetje izpolni pred vključitvijo v elektronsko poročanje za Intrastat, in pooblastilo, ki ga podjetje izpolni ob morebitnem prenosu obveznosti poročanja za Intrastat na tretjo osebo – pooblaščenega deklaranta. 

Klasifikacije in šifranti

V tem zavihku boste našli klasifikacije in šifrante, ki jih podjetja potrebujejo za izpolnjevanje poročil za Intrastat in/ali za vzdrževanje šifrantov v lastnih programskih rešitvah, namenjenih poročanju za Intrastat. 

Kombinirana nomenklatura (KN)

Kombinirana nomenklatura je blagovna klasifikacija, ki se uporablja v carinskih postopkih in tudi pri izpolnjevanju poročil za Intrastat. Posamezni proizvodi se na najnižji ravni členitve Kombinirane nomenklature uvrščajo v tarifne podštevilke (8-mestna šifra), na naslednji ravni se združujejo v tarifne številke (4- in 6-mestna šifra), potem se združujejo na ravni poglavij (2-mestna šifra) in oddelkov Kombinirane nomenklature. Kombinirana nomenklatura se spreminja na letni ravni; evropska uredba s Kombinirano nomenklaturo, ki začne veljati v prihodnjem letu, se praviloma objavi v Uradnem listu EU do konca oktobra. 

SURS pripravi in objavi šifrante, ki jih podjetje v prihodnjem letu lahko uporabi kot pomoč pri izpolnjevanju podatka o 8-mestni šifri blaga po Kombinirani nomenklaturi v poročilu za Intrastat, vsako leto, praviloma v novembru in decembru (pripravi in objavi šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature, seznam novih šifer Kombinirane nomenklature, ki bodo začele veljati v prihodnjem letu, seznam šifer Kombinirane nomenklature, ki v prihodnjem letu ne bodo več veljavne, in korelacijske tabele za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med dvema zaporednima letoma). 

Poročanje za leto 2020

Poročanje za leto 2019

Geonomenklatura

Geonomenklatura je klasifikacija držav in ozemelj, ki temelji na mednarodnem standardu ISO 3166, vendar z določenimi posebnostmi. Uporablja se v poročilu za Intrastat, pri izpolnjevanju podatkov o državi partnerici in državi porekla blaga. Spreminja se po potrebi v skladu z geopolitičnimi spremembami v svetu. 

Drugi šifranti

Naslednji šifranti se uporabljajo v poročilu za Intrastat pri izpolnjevanju podatkov o vrsti posla, vrsti prevoznega sredstva (transporta), pogojih dobave (šifri po Incoterms), legi kraja, toku blaga in vlogi dokumenta. Spreminjajo se izjemoma, in sicer praviloma le ob večjih spremembah evropske zakonodaje za Intrastat.

Zakonodaja

Sledijo evropske uredbe za statistiko blagovne menjave med državami članicami EU, ki so osnovna zakonska podlaga za izvajanje statističnega raziskovanja Intrastat v vseh državah članicah EU. Omenjene uredbe dopuščajo v nekaterih primerih nacionalne rešitve, zato se izvajanje Intrastata med posameznimi državami članicami EU nekoliko razlikuje. V Sloveniji so pri Intrastatu poleg evropske zakonodaje zavezujoči še Zakon o državni statistiki, Letni program statističnih raziskovanj za posamezno leto, Srednjeročni program statističnih raziskovanj za posamezno obdobje in Zakon o carinski službi.