Bruto domači proizvod, Slovenija, 3. četrtletje 2021

Bruto domači proizvod se je na letni ravni povečal za 5,0 %

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvih devetih mesecih 2021 za 7,4 % višji kot v istem obdobju 2020. V tretjem četrtletju 2021 je bil  – po desezoniranih podatkih – za 4,8 % višji kot v tretjem četrtletju 2020 in  za 1,3 % višji kot v drugem četrtletju 2021.  

  • 30. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Tudi v tretjem četrtletju 2021 so k rasti BDP – tako kot v drugem – največ prispevale končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije, vpliv salda menjave s tujino pa je bil negativen.

Poraba  gospodinjstev se je močno povečala

Končna potrošnja gospodinjstev se je v tretjem četrtletju 2021 povečala za 9,3 %. Izdatki gospodinjstev so se povečali pri vseh vrstah  blaga in storitev, razen pri avtomobilih.

Investicije višje

Bruto investicije v osnovna sredstva so se v tretjem četrtletju 2021 povečale za 9,6 %. Najbolj so se povečale investicije v druge stroje in opremo, za 22,8 %. Sicer pa so se investicije povečale v večino osnovnih sredstev.  Povečale so se tudi zaloge; te so k rasti BDP prispevale 3,2 odstotne točke.  

Višja tudi uvoz in izvoz

Tudi v tem četrtletju – kot v prejšnjem – se je uvoz povečal izraziteje kot izvoz. Uvoz se je povečal za 19,9 %, izvoz pa za 10,6 %. Povečala sta se tako izvoz in uvoz blaga in storitev, le da je bila rast storitev precej višja kot rast blaga. Ker je bila stopnja rasti uvoza višja od stopnje rasti izvoza in slabših pogojev menjave, je bil prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP tokrat izrazito negativen (za 5,0 odstotne točke).  

Zaposlenost se je povečala za 2,5 %

Skupna zaposlenost je v tretjem četrtletju 2021 znašala 1.065.700 oseb, kar je bilo za okoli 26.500 ali 2,5 % oseb več kot v tretjem četrtletju 2020. To je bila najvišja zaposlenost, odkar imamo na voljo te podatke (tj. od 1995). Največ novih zaposlitev je bilo sklenjenih v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in  drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.

 

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20202021
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Originalni podatki
  sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta-1,4-3,11,616,35,0
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  sprememba glede na prejšnje četrtletje11,9-0,21,52,01,3
  sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta-2,0-3,52,715,74,8
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20202021
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja-3,5-3,41,218,911,2
Končna potrošnja2,3-7,50,013,97,1
  gospodinjstva1,4-11,2-0,818,49,3
  NPISG-2,5-7,713,920,17,9
  država5,03,51,23,31,6
Bruto investicije-21,712,05,437,227,8
  bruto investicije v osnovna sredstva-5,7-2,77,920,49,6
  spremembe zalog in vrednostni predmeti1)-3,72,9-0,43,43,2
Saldo menjave s tujino1)1,80,00,5-0,8-5,0
Izvoz proizvodov-8,9-0,71,530,510,6
  blago (fob)-4,13,84,630,86,9
  storitve-24,9-16,7-11,829,025,8
Minus: uvoz proizvodov-12,2-0,81,136,119,9
  blago (fob)-10,51,14,037,117,2
  storitve-20,5-10,4-15,630,433,7
Bruto domači proizvod-1,4-3,11,616,35,0
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20202021
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo5,18,1-8,12,40,4
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami-2,33,62,727,06,0
od tega: C Predelovalne dejavnosti-1,34,54,027,86,2
F Gradbeništvo-0,81,90,18,72,5
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo-3,1-8,2-1,820,18,8
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti7,75,05,111,06,4
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti5,3-13,510,2-1,23,0
L Poslovanje z nepremičninami-0,8-0,80,21,83,1
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti-10,0-7,90,222,68,5
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo4,13,21,72,70,3
RST Druge storitvene dejavnosti-5,1-28,1-16,518,58,0
Skupaj dodana vrednost-1,3-1,80,814,95,1
Neto davki na proizvode-2,3-12,37,826,94,4
Bruto domači proizvod-1,4-3,11,616,35,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Vse primerjave v tem besedilu se nanašajo, če ni posebej omenjeno, na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.