Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija, 3. četrtletje 2021

Četrtletna rast cen storitev pri proizvajalcih v tretjem četrtletju 2021 1,6-odstotna, letna 4,1-odstotna

Cene storitev pri proizvajalcih so se v tretjem četrtletju 2021 na četrtletni ravni zvišale za 1,6 %, na letni ravni pa za 4,1 %.

  • 19. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene storitev pri proizvajalcih v 3. četrtletju 2021 višje kot v prejšnjem četrtletju

Četrtletna rast cen storitev pri proizvajalcih je bila v tretjem četrtletju 2021 v povprečju 1,6-odstotna. Glede na drugo četrtletje 2021 so se najbolj zvišale cene storitev v gostinstvu (za 6,7 %; med temi cene v gostinskih nastanitvenih dejavnostih za 14,4 %, v dejavnosti strežbe jedi in pijač pa za 2,1 %) in v poslovanju z nepremičninami (za 5,4 %). Nekoliko manj so se zvišale cene storitev v dejavnosti promet in skladiščenje (za 1,9 %) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,2 %). Cene storitev v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih so v povprečju ostale enake kot v drugem četrtletju 2021. Znižale pa so se cene storitev v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (povprečno za 0,3 %).

Cene storitev pri proizvajalcih v 3. četrtletju 2021 višje kot pred enim letom

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v tretjem četrtletju 2021 v povprečju za 4,1 % višje kot v tretjem četrtletju 2020. Cene so bile višje v vseh opazovanih dejavnostih. Najizraziteje so se zvišale v gostinstvu, in sicer za 8,6 %. Cene storitev v poslovanju z nepremičninami so se zvišale za 6,1 %, v dejavnosti promet in skladiščenje za 5,1 %, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 4,2 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 3,3 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 0,2 %.


Tabeli z najnovejšimi podatki sta dostopni v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti, Slovenija
Letne stopnje rasti, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen storitev pri proizvajalcih po dejavnostih, Slovenija
VII–IX 21
IV–VI 21
VII–IX 21
X–XII 20
VII–IX 21
VII–IX 20
I–IX 21
I–IX 20
VII–IX 21
Ø 15  
Skupaj101,6104,1104,1102,5112,87
H Promet in skladiščenje101,9104,1105,1103,3107,36
49 Kopenski promet; cevovodni transport100,7102,1102,2101,2103,23
50 Vodni promet116,5153,9232,3217,2298,99
51 Zračni promet114,1115,8115,4105,5104,72
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti101,6103,6105,1103,4107,81
53 Poštna in kurirska dejavnost103,7107,7107,8106,5131,19
I Gostinstvo106,7110,4108,6105,9123,80
55 Gostinske nastanitvene dejavnosti114,4123,9117,3113,0148,97
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač102,1102,9103,2101,9110,70
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti99,799,9100,2100,2101,30
58 Založništvo99,6100,298,1100,6106,86
59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi99,097,4100,296,599,63
60 Radijska in televizijska dejavnost99,399,696,996,1101,30
61 Telekomunikacijske dejavnosti99,599,9100,0100,4123,02
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti100,0100,4101,4101,3103,56
63 Druge informacijske dejavnosti99,6100,1100,1100,090,81
L Poslovanje z nepremičninami105,4105,8106,1102,2110,30
68 Poslovanje z nepremičninami105,4105,8106,1102,2110,30
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)100,0103,0103,3102,1112,00
69 Pravne in računovodske dejavnosti99,8100,4100,3100,0115,63
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje102,7111,5113,3106,6113,75
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje100,1102,5102,6102,4115,35
73 Oglaševanje in raziskovanje trga96,196,296,799,2100,26
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti99,8100,798,097,196,06
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti100,2106,4104,2102,6105,92
77 Dajanje v najem in zakup102,5112,9107,0105,7109,88
78 Zaposlovalne dejavnosti98,9100,8101,2103,1139,34
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti99,1113,1103,796,7103,97
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnost100,4109,0109,3108,3130,36
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice100,9102,6102,3102,2117,22
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti101,3101,9101,9102,3103,08
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.